Luật Sư Trần Hiểu
THÔNG TIN CƠ BẢN

15/08/1992

Nữ

Khánh Hòa

Độc thân

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Trần Hiểu

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Kỹ năng:
- Tư vấn pháp luật
- Thực hiện các dịch vụ pháp lý
- Sắp xếp công việc khoa học, đảm bảo tiến độ đặt ra
Kinh nghiệm công tác
Công việc: tư vấn pháp luật cho khách hàng, đại diện tố tụng và ngoài tố tụng cho khách hàng.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử Nhân Luật