Giới thiệu về Công Ty Cổ Phần Thế Giới Bảng
Công ty Cổ phần THẾ GIỚI BẢNG được thành lập vào đầu năm 2013 dựa trên quyết định tách thành công ty con từ tập đoàn TÂN HÀ.

LÀ CÔNG TY CON CỦA TẬP ĐOÀN TÂN HÀ, THẾ GIỚI BẢNG TIẾP TỤC PHÁT HUY SỨ MỆNH VÀ TÂN HÀ ĐANG THEO ĐUỔI
Hình ảnh của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Bảng
Tuyển dụng của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Bảng