Giới thiệu về Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) thành lập năm 2008 bởi các Cổ đông có tiềm lực tài chính vững mạnh như Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội... hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.
Hình ảnh của Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội
Tuyển dụng của Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội