Giới thiệu về Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động thành phố Hồ Chí Minh
Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM là đơn vị sự nghiệp nhà nước - trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM - được tổ chức lại từ Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM theo Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 20/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đây, Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ Thuật An Toàn Lao Động Tp.HCM được thành lập theo Quyết định số 514/QĐ-UB ngày 08/04/1993 và Quyết định số 1189/QĐ–UB–VX ngày 01/03/1999 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, bổ sung chức năng đào tạo nghề theo Quyết định số 2365/QĐ-UB ngày 03/06/2002 của UBND TP; bổ sung chức năng quan trắc và kiểm soát môi trường lao động công nghiệp theo Quyết định số 5424/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND TP; bổ sung nhiệm vụ "Đánh giá sự phù hợp các thiết bị, sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) theo quy định của pháp luật" theo Quyết định số 5931/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND TP.
Hình ảnh của Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động thành phố Hồ Chí Minh
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động thành phố Hồ Chí Minh