Bảng lương mới ngành Tòa án, Viện kiểm sát tăng 30% từ ngày 01/07/2024 theo kế hoạch cải cách tiền lương?

(có 2 đánh giá)

Theo cải cách tiền lương thì bảng lương mới ngành Tòa án, Viện kiểm sát tăng 30% từ ngày 01/07/2024 đúng không? Mục tiêu cải cách tiền lương ngành Tòa án, Viện kiểm sát đến năm 2030 được quy định ra sao? Câu hỏi của chị C (Vinh)

Bảng lương mới ngành Tòa án, Viện kiểm sát tăng 30% từ ngày 01/07/2024 theo kế hoạch cải cách tiền lương?

Bảng lương mới ngành Tòa án, Viện kiểm sát tăng 30% từ ngày 01/07/2024 theo kế hoạch cải cách tiền lương?

Bảng lương hiện tại của ngành Tòa án, Viện kiểm sát?

Tại Bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 có đề cập về bảng lương hiện nay của ngành Tòa án, Viện kiểm sát.

Theo đó, ngành Tòa án, Viện kiểm sát hiện nay được tính theo công thức như sau:

Mức lương thực hiện = Hệ số x Mức lương cơ sở

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì lương ngành Tòa án, Viện kiểm sát hiện nay được xác định như sau:

Lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành toà án, ngành kiểm sát

https://lh7-us.googleusercontent.com/aKkQeZdkJdRTJjQN2umoOFN1IUpj3jV51e9pXuUYNNWNBcKLhrFedf8aoeQtbYbogHwfPaU8HZl7_bdcR1oS-GtPqEEDZfIuEg1H8GTCvWX3soVbLCT5xs8SWu8wLkYgQc9Lr8Fhg91x4gjcvhQfd7I

Lương đối với cán bộ lãnh đạo nhà nước

https://lh7-us.googleusercontent.com/CVHfphLtt2Yvvc2yPF9h--xqZmAs3C9djpheXEq19cgGfFDMWt9Bxd8YQymIw8kQ3cuIOBaap5EVRBvvXxHGlVidAcHNIB2QZTv4LTldUQAsgsKyKBAwP4hKwYIdboVZS-H6LrIPoMbwRvbDLyvSBm0

Ghi chú:

Đối tượng áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành toà án, ngành kiểm sát như sau:

- Loại A3 gồm: Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Thẩm tra viên cao cấp: Kiểm sát viên Viện KSNDTC, Kiểm tra viên cao cấp, điều tra viên cao cấp

- Loại A2 gồm: Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm tra viên chính: Kiểm sát viên Viện KSND cấp tỉnh, kiểm tra viên chính, điều tra viên trung cấp.

- Loại A1 gồm: Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, Thẩm tra viên, Thư ký Toà án: Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện, kiểm tra viên, điều tra viên sơ cấp.

Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện: Trước khi bổ nhiệm Thẩm phán TAND cấp huyện, Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện mà đã có thời gian làm việc ở các ngạch công chức, viên chức khác thì thời gian làm việc này (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc theo quy định) được tính để chuyển xếp lương vào bậc tương ứng của chức danh Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện cho phù hợp.

Chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới: Đối với những người đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong chức danh thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong chức danh. Mức % phụ cấp thâm niên vượt khung quy đổi được tính theo chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo hướng dẫn của Chính phủ.

Bảng lương mới ngành Tòa án, Viện kiểm sát tăng 30% từ ngày 01/07/2024 theo kế hoạch cải cách tiền lương?

Cụ thể, ngày 01/10/2023 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó có nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phương án cải cách tiền lương, từ 1/7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

Có thể thấy, từ 01/7/2024 khi cải cách tiền lương thì dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30%. Do đó, có thể bảng lương mới ngành Tòa án, Viện kiểm sát tăng cao từ ngày 01/07/2024.

Tuy nhiên, về mức tăng cụ thể bao nhiêu thì còn phải cần phải đợi văn bản chính thức của cơ quan nhà nước ban hành để biết chính xác mức tăng cụ thể là bao nhiêu.

Bảng lương mới ngành Tòa án, Viện kiểm sát được xây dựng như sau:

Về bảng lương cụ thể chi tiết thì đến thời điểm hiện tại vẫn chưa dự thảo, văn bản chính thức quy định mức lương cụ thể trong 02 mới công chức, viên chức từ 1/7/2024 không giữ chức vụ lãnh đạo và giữ chức vụ lãnh đạo.

Tuy nhiên, theo tinh thần tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, có đưa ra nội dung cải cách tiền lương về xây dựng 02 bảng lương mới đối với ngành Tòa án, Viện kiểm sát theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

- Xây dựng 01 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

- Xây dựng 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Mục tiêu cải cách tiền lương ngành Tòa án, Viện kiểm sát đến năm 2030 được quy định ra sao?

tiểu mục 2 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có đề cập mục tiêu cụ thể trong việc cải cách tiền lương ngành Tòa án, Viện kiểm sát nói riêng và khu vực công nói chung đến năm 2030 như sau:

- Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

- Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

- Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Như vậy, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 nêu rõ, mục tiêu của việc cải cách tiền lương đến năm 2030 cần đảm bảo mức tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

(có 2 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.342