Có mấy loại bằng tốt nghiệp đại học?

(có 1 đánh giá)

Theo quy định hiện hành thì bằng tốt nghiệp đại học được xếp thành mấy loại? Trên bằng tốt nghiệp đại học có những nội dung gì? Trường hợp làm mất bằng tốt nghiệp thì có được xin cấp lại không? câu hỏi của anh N (Vinh).

Bằng tốt nghiệp đại học là gì?

Tại khoản Điều 12 Luật Giáo dục 2019 có quy định về văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân trong đó có đề cập về bằng tốt nghiệp đại học, cụ thể như sau:

Văn bằng, chứng chỉ

1. Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học hoặc sau khi hoàn thành chương trình giáo dục, đạt chuẩn đầu ra của trình độ tương ứng theo quy định của Luật này.

2. Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.

3. Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp hoặc cấp cho người học dự thi lấy chứng chỉ theo quy định.

4. Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nhau.

5. Chính phủ ban hành hệ thống văn bằng giáo dục đại học và quy định văn bằng trình độ tương đương của một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù.

Quy định trên có đề cập bằng tốt nghiệp đại học là một trong những văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Cụ thể, bằng tốt nghiệp đại học hay còn được gọi là bằng cử nhân, là một văn bằng cấp cho sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học theo hệ đại học. Chương trình học của đại học theo tiêu chuẩn có thể kéo dài từ 4 năm đến 6 năm tuỳ theo lĩnh vực mà sinh viên theo học.

Có mấy loại bằng tốt nghiệp đại học?

Có mấy loại bằng tốt nghiệp đại học? (Hình từ Internet)

Việc xếp loại bằng tốt nghiệp được quy định ra sao?

Theo khoản 5 Điều 10 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về việc xếp loại bằng tốt nghiệp như sau:

Theo thang điểm 4:

Bằng tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc:

Sinh viên có tổng điểm trung bình từ 3,6 đến 4,0.

Bằng tốt nghiệp đại học loại Giỏi:

Sinh viên có tổng điểm trung bình từ 3,2 đến cận 3,6.

Bằng tốt nghiệp đại học loại Khá:

Sinh viên có tổng điểm trung bình từ 2,5 đến cận 3,2.

Bằng tốt nghiệp đại học loại Trung bình.

Sinh viên có tổng điểm trung bình từ 2,0 đến cận 2,5:

Bằng tốt nghiệp đại học loại Yếu

Sinh viên có tổng điểm trung bình từ 1,0 đến cận 2,0.

Bằng tốt nghiệp đại học loại Kém.

Sinh viên có tổng điểm trung bình dưới 1,0.

Theo thang điểm 10:

Bằng tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc:

Sinh viên có tổng điểm trung bình từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc;

Bằng tốt nghiệp đại học loại Giỏi:

Sinh viên có tổng điểm trung bình từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi;

Bằng tốt nghiệp đại học loại Khá:

Sinh viên có tổng điểm trung bình từ 7,0 đến cận 8,0: Khá;

Bằng tốt nghiệp đại học loại Trung bình:

Sinh viên có tổng điểm trung bình từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình;

Bằng tốt nghiệp đại học loại Yếu:

Sinh viên có tổng điểm trung bình từ 4,0 đến cận 5,0: Yếu;

Bằng tốt nghiệp đại học loại Kém:

Sinh viên có tổng điểm trung bình dưới 4,0: Kém.

Trên bằng tốt nghiệp đại học có những nội dung chính nào?

Từ tháng 3/2020 đến nay, bằng tốt nghiệp đại học không ghi “chính quy”, “tại chức”. Theo đó, tại Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định, văn bằng giáo dục đại học bao gồm: Bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương tương.

Theo đó, có 10 nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học, gồm:

- Tiêu đề:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

- Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương)

- Ngành đào tạo;

- Tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng;

- Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng

- Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng

- Hạng tốt nghiệp (nếu có)

- Địa danh, ngày tháng cấp năm bằng

- Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.

- Số hiệu, số vào sổ cấp văn bằng

Tóm lại, bằng tốt nghiệp đại học năm 2024 không ghi hình thức đào tạo, nhưng vẫn có nội dung xếp loại hạng tốt nghiệp.

Mất bằng tốt nghiệp đại học xin cấp lại ở đâu?

Theo khoản 2 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT có quy định bằng tốt nghiệp đại học chỉ được cấp một lần trừ trường hợp quy định tại Điều 18 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT.

Dẫn chiếu đến Điều 18 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định như sau:

Cấp lại văn bằng, chứng chỉ

1. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ.

...

Từ những quy định này có thể hiểu trường hợp bằng tốt nghiệp đại học mất thì sẽ không được cấp lại, trừ trường hợp bằng tốt nghiệp đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền bằng đại học thì cơ quan đã cấp bằng đại học có trách nhiệm cấp lại bản chính bằng đại học.

Tuy nhiên, tại Điều 28 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT có nêu giá trị pháp lý bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, người làm mất bằng tốt nghiệp đại học có thể làm thủ tục đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học.

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.296