Luật Sư Huỳnh Văn Toàn
THÔNG TIN CƠ BẢN

10/09/1992

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Huỳnh Văn Toàn

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng vi tính văn phòng: Microsoft Word, Exel
- Chứng chỉ B do ĐH KHTN TP.HCM cấp
- Kỹ năng đàm phán
- Kỹ năng Lãnh đạo
- Kỹ năng giao tiếp công chúng
Kinh nghiệm công tác
1. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG: - Tiền kiểm Hợp đồng: + Đảm nhận việc soạn mới các Hợp đồng trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty: Mua bán, Phân phối, Đại lý, Xây dựng, Năng lượng mặt trời, Dịch vụ, … + Đảm nhận việc kiểm tra, soát xét, hiệu chỉnh, thẩm định các hợp đồng/thỏa thuận/văn bản phát sinh giữa các Công ty trong Tập đoàn với các đối tác. + Tham gia đàm phán, trao đổi, làm việc cụ thể với các đối tác trước khi tiến hành ký kết Hợp đồng khi cần thiết. - Hậu kiểm Hợp đồng: + Tiến hành hậu kiểm các Hợp đồng mà các phòng ban đã triển khai để nhận diện các sai sót để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn tránh rủi ro cho Công ty. + Lập báo cáo tổng hợp cho Tổng giám đốc. + Tiến hành tổ chức training, hướng dẫn cho các phòng ban. - Giải quyết tranh chấp: Tham gia đàm phán, thương thảo và giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng. 2. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - Soạn hồ sơ liên quan đến hoạt động đăng ký doanh nghiệp của Công ty: + Thành lập mới Công ty con, thành lập mới chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện… + Thay đổi nội dung đã ký như: thay đổi đại diện pháp luật, thành viên góp vốn, thay đổi vốn điều lệ, trụ sở chính, chuyển nhượng công ty… + Tạm ngừng hoạt động, giải thể Công ty và chi nhánh, địa điểm kinh doanh… - Liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục pháp lý và giải quyết các vấn đề phát sinh. 3. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ - Soạn hồ sơ liên quan đến hoạt động đăng ký đầu tư của Công ty như: + Thành lập mới dự án đầu tư (bao gồm cả dự án có chấp thuận chủ trương đầu tư). + Điều chỉnh dự án đầu tư: mục tiêu, quy mô, công suất, giãn tiến độ thực hiện án… - Liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục pháp lý và giải quyết các vấn đề phát sinh. 4. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TƯ VẤN PHÁP LÝ - Tiến hành viết thư tư vấn cho Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị; các đơn vị, phòng ban; các công ty con trong toàn group về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. - Tham gia cùng với các Công ty con, phòng ban liên quan làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các hoạt động tư vấn pháp lý khi cần thiết. 5. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Tham gia tư vấn các tranh chấp liên quan đến vụ việc xâm phạm SHTT của Công ty. - Thẩm định hồ sơ đăng ký SHTT do các phòng ban gửi. 6. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Soạn thảo các hồ sơ pháp lý nội bộ cho Công ty và các Công ty thành viên: + Hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường. + Hồ sơ họp Hội đồng thành viên thường niên, bất thường. - Tư vấn, triển khai hệ thống Phân quyền, Ủy quyền cho Tập đoàn và các Công ty thành viên. - Tham gia đánh giá ISO liên quan đến lĩnh vực pháp chế các Công ty trong Tập đoàn. - Nghiên cứu, tổng hợp, phổ biến các chính sách pháp luật mới/có thay đổi/ảnh hưởng đến hoạt động của các Công ty trong Tập đoàn. - Tham gia đào tạo, phổ biến các chính sách, quy định cho Ban Tổng Giám đốc, Cấp quản lý và Người lao động của các Công ty trong Tập đoàn. Tham gia soạn thảo, thẩm định các văn bản 3Q (Quy định, Quy trình, Quy chế) của các Công ty trong Tập đoàn: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế sử dụng, quản lý con dấu, Quy chế đăng ký doanh nghiệp, Quy chế liên quan đến lĩnh vực Nhân sự, Quy chế pháp lý khác… - Tham gia thực hiện các dự án: M&A, CNC, Kích cầu đầu tư… và công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

1. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG: - Đảm nhận việc kiểm tra, soát xét, hiệu chỉnh, thẩm định các hợp đồng/thỏa thuận/văn bản phát sinh giữa các Công ty với các đối tác. - Tham gia đàm phán, trao đổi, làm việc cụ thể với các đối tác trước khi tiến hành ký kết Hợp đồng khi cần thiết. 2. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP - Soạn hồ sơ liên quan đến hoạt động đăng ký doanh nghiệp của Công ty: + Thành lập mới chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện: mở mới các nhà hàng, địa điểm giao dịch của Công ty. + Thay đổi nội dung đã ký như: thay đổi đại diện pháp luật, thành viên góp vốn, thay đổi vốn điều lệ, trụ sở chính… + Tạm ngừng hoạt động, giải thể Công ty và chi nhánh, địa điểm kinh doanh… - Liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục pháp lý và giải quyết các vấn đề phát sinh. 3. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ - Thành lập mới dự án đầu tư: đăng ký mới dự án thành lập nhà máy chế biến thực phẩm tại KCN Hiệp Phước. - Liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước để thực hiện các thủ tục pháp lý và giải quyết các vấn đề phát sinh. 4. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN TƯ VẤN PHÁP LÝ - Tiến hành viết thư tư vấn cho Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành; các đơn vị, phòng ban về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. - Tham gia cùng với các phòng ban liên quan làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến các hoạt động tư vấn pháp lý khi cần thiết. 5. CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Soạn thảo các hồ sơ pháp lý nội bộ cho Công ty: Hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường. - Nghiên cứu, tổng hợp, phổ biến các chính sách pháp luật mới/có thay đổi/ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. - Tham gia đào tạo, phổ biến các chính sách, quy định cho Cấp quản lý phòng ban, quản lý các nhà hàng và Người lao động của Công ty. - Tham gia soạn thảo, thẩm định các văn bản 3Q (Quy định, Quy trình, Quy chế) của Công ty. - Xây dựng phương án PCCC, kế hoạch bảo vệ môi trường và bộ hồ sơ pháp lý phục vụ cho hoạt động của từng nhà hàng… - Tham gia tư vấn, tham mưu cho Hội đồng xử lý kỷ luật lao động. - Hỗ trợ các công việc liên quan đến công tác hành chính của Công ty.

1. Tham mưu cấp thẩm quyền các phương án, cách thức thực hiện thủ tục pháp lý, cung cấp hồ sơ pháp lý cho hoạt động của Công ty. Chuẩn bị thủ tục, hồ sơ pháp lý và Đại diện theo ủy quyền của Công ty làm việc với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty trong các hoạt động, giao dịch liên quan. 2. Liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước, soạn thảo hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý (đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đất đai…) và giải quyết các vấn đề phát sinh. 3. Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các Phòng/Ban, các Công ty thành viên. 4. Soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý nội bộ cho các Phòng/Ban, công ty thành viên theo định kỳ hàng năm/phát sinh theo vụ việc. 5. Tham gia thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. 6. Cập nhật, phân tích, phổ biến các chính sách mới của pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty.

– Tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng; – Nghiên cứu, chuẩn bị và soạn thảo các tài liệu, ý kiến pháp lý; – Đại diện hoặc tham gia cùng khách hàng làm việc với các bên liên quan, cơ quan tổ chức có thẩm quyền; – Tham gia tố tụng tại Tòa án; – Phối hợp cùng các luật sư và đồng nghiệp khác trong các công việc chuyên môn; – Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.
Học vấn & chứng chỉ
- Chứng chỉ đào tại nghề Luật sư từ 2017 - 2019 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)

- Cử nhân Luật kinh tế từ 2011 - 2015 tại Trường Đại học Mở TP.HCM (ngành học: Luật Kinh tế)

- Thạc sĩ Luật kinh tế từ 2019 - 2022 tại Trường Đại học Mở TP.HCM (ngành học: Luật Kinh tế)