Luật Sư Lê Đắc Thành
THÔNG TIN CƠ BẢN

09/07/1991

Nam

Bình Dương

Độc thân

Chưa cập nhật

Chưa cập nhật

Luật Sư Lê Đắc Thành

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
Siêng năng giao tiếp tốt
Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
- Luật từ 2012 - 2016 tại Trường Đại học Trà Vinh (ngành học: Luật hình sự)