Luật Sư Lê Duy Bình
THÔNG TIN CƠ BẢN

24/04/1993

Nam

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Lê Duy Bình

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Tin học văn phòng
- Tiếng Anh
- Kỹ năng liên quan chuyên môn
- Khả năng nắm bắt công việc, làm việc theo nhóm, nghiên cứu tài liệu v.v...
Kinh nghiệm công tác
- KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP + Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam; thực hiện thủ tục thay đổi và cập nhật thông tin doanh nghiệp. + Tư vấn, hỗ trợ thực hiện mua bán, chuyển nhượng dự án và tái cấu trúc doanh nghiệp. + Tư vấn đầu tư có yếu tố nước ngoài, thực hiện các thủ tục: Nghiên cứu dự án/Thoả thuận địa điểm; Cấp Quyết định chủ trương đầu tư, GCN ĐKĐT; Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Cấp GCN QSDĐ cho Chủ đầu tư tại Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Bình và Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. + Soạn thảo, rà soát và kiểm soát tính pháp lý của các hợp đồng, văn bản và tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên. - KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN + Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến thuế, lao động và dân sự. + Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú hoặc thường trú cho người nước ngoài. + Soạn thảo đơn khởi kiện và các văn bản liên quan khác. + Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp. + Hỗ trợ, thực hiện giải quyết hồ sơ vụ việc khác được cấp trên giao. - MỘT SỐ HỒ SƠ, VỤ VIỆC, DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN/HOÀN THÀNH + Dự án của các Công ty Hitex.One Vina, Công ty Bumyung Vina và Công ty In Ấn Ocean: Cấp GCN ĐKDN; Nghiên cứu dự án/Thoả thuận địa điểm; Cấp QĐ CTĐT, GCN ĐKĐT; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Cấp GCN QSDĐ tại Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. + Công ty Peak Outdoor; Công ty TM & May xuất khẩu An Dân: Chuyển nhượng dự án; Thay đổi Chủ đầu tư dự án. + Công ty Kubo Vina, Công ty TMQT Lidye Việt Nam: Cấp mới/điều chỉnh GCN ĐKĐT; Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thay đổi vốn điều lệ, trụ sở công ty, người đại diện theo pháp luật, thông tin đăng ký thuế. + Công ty Terra Motor Việt Nam, Công ty CP Giáo dục Liên Minh Bách Khoa: Thay đổi vốn điều lệ, trụ sở công ty, người đại diện theo pháp luật, thông tin đăng ký thuế. + Hồ sơ tố tụng: Tranh chấp thương mại; Đơn phương ly hôn. + Tư vấn và thực hiện các vấn đề pháp lý phát sinh.

- Trách nhiệm chính + Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất Ban Pháp lý THACO AGRI về trình tự, quy trình và thủ tục đầu tư dự án do THACO AGRI làm Chủ đầu tư tại Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, An Giang và KCN Nhựt Chánh, Long An. + Tham mưu, tư vấn và hỗ trợ thực hiện mua bán, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất tại các dự án do THACO AGRI làm Chủ đầu tư; và tái cấu trúc doanh nghiệp. + Quản lý và kiểm soát các công việc thuộc Pháp lý dự án. + Hỗ trợ pháp lý trong giải quyết tranh chấp về đất đai, đầu tư, xây dựng. - Công việc chi tiết + Pháp lý Đầu tư: Lập thuyết minh, đề xuất đầu tư dự án; Xin chấp thuận địa điểm/Nghiên cứu dự án; Cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, GCN ĐKĐT. + Pháp lý Đất đai: Đăng ký kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; Đăng ký biến động đất đai; Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền thuê đất; Thuê đất, ký Hợp đồng thuê đất và cấp GCN QSDĐ. + Pháp lý Môi trường: Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục Lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. + Pháp lý Quy hoạch: Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500. + Pháp lý Xây dựng: Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục Lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (TKCS), thẩm định thiết kế kỹ thuật/TKBVTC; Ý kiến và thẩm duyệt thiết kế PCCC; Cấp Giấy phép xây dựng; Nghiệm thu và Hoàn công chứng nhận sở hữu công trình đưa vào sử dụng. + Lập nghiên cứu, đề xuất và/hoặc báo cáo, kế hoạch và tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự án cần thiết theo quy định. + Trực tiếp làm việc hoặc hỗ trợ các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan trong quá trình thực hiện dự án. + Hỗ trợ xử lý và phối hợp với các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý dự án.

- Trách nhiệm chính: + Tham mưu và đề xuất Ban Lãnh đạo THAGRI LIVESTOCK, THACO AGRI về các vấn đề pháp lý. + Nghiên cứu, đề xuất, tham gia quản trị pháp lý xuyên suốt phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại THAGRI LIVESTOCK đến các đơn vị thành viên. + Tổ chức và chịu trách nhiệm chuyên môn về nghiệp vụ pháp lý của THAGRI LIVESTOCK và các đơn vị thành viên. + Theo dõi, triển khai, báo cáo các nhiệm vụ do Ban Pháp lý THACO AGRI yêu cầu thực hiện tại THAGRI LIVESTOCK và các đơn vị thành viên. + Thực hiện các nghiệp vụ, công việc pháp lý phát sinh khác theo phân công của Ban Lãnh đạo và ủy quyền của Ban Pháp lý THACO AGRI. - Công việc chi tiết 1. Pháp lý Dự án + Nghiên cứu, tham mưu Ban Lãnh đạo về trình tự, quy trình và thủ tục đầu tư dự án do THAGRI LIVESTOCK làm Chủ đầu tư tại Đắk Lắk, Bình Định, An Giang và KCN Nhựt Chánh, Long An. + Tham mưu tư vấn và hỗ trợ thực hiện mua bán, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất tại dự án do THAGRI LIVESTOCK làm Chủ đầu tư. Pháp lý Đầu tư: Lập thuyết minh, đề xuất đầu tư dự án; Đăng đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư; Xin chấp thuận địa điểm/nghiên cứu dự án; Cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp GCN ĐKĐT. + Pháp lý Đất đai: Hỗ trợ tạo lập quỹ đất; Đăng ký kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; Đăng ký biến động đất đai; Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền thuê đất; Thuê đất, ký Hợp đồng thuê đất và Cấp GCN QSDĐ. + Pháp lý Môi trường: Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục Lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. + Pháp lý Quy hoạch: Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500. + Pháp lý Xây dựng: Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục Lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (TKCS), thẩm định thiết kế kỹ thuật/TKBVTC; Ý kiến và thẩm duyệt thiết kế PCCC; Cấp Giấy phép xây dựng; Nghiệm thu và Hoàn công chứng nhận sở hữu công trình. + Lập nghiên cứu, đề xuất và/hoặc báo cáo, kế hoạch và tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự án cần thiết theo quy định. + Trực tiếp làm việc hoặc hỗ trợ các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan trong quá trình thực hiện dự án. + Hỗ trợ xử lý và phối hợp với các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý dự án. 2. Pháp lý Quản trị nội bộ & Doanh nghiệp + Tham mưu, tư vấn và đề xuất tái cấu trúc THAGRI LIVESTOCK và các đơn vị thành viên; Hỗ trợ xử lý và phối với với các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng doanh nghiệp và tái cấu trúc doanh nghiệp. + Thực hiện các thủ tục thay đổi và cập nhật thông tin doanh nghiệp của THAGRI LIVESTOCK và các đơn vị thành viên. + Soạn thảo, rà soát biên bản họp, quyết định và nghị quyết của Hội đồng thành viên; Quy trình, quy chế, nội quy hoạt động và các văn bản khác của THAGRI LIVESTOCK và các đơn vị thành viên. + Tư vấn và tham mưu các vấn đề pháp lý về hệ thống phân cấp, ủy quyền, điều hành; cấu trúc công ty. + Quản lý và kiểm soát các công tác pháp lý về Quản trị nội bộ & doanh nghiệp. + Lưu trữ hồ sơ pháp lý và mẫu dấu doanh nghiệp. 3. Pháp lý kinh doanh và khác + Cập nhật quy định pháp luật về kinh doanh, hợp đồng và quy định khác có liên quan. + Soạn thảo, tư vấn, thẩm tra và kiểm tra tính pháp lý của các hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của THAGRI LIVESTOCK và các đơn vị thành viên. + Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu của THAGRI LIVESTOCK theo cấu trúc thương hiệu của THACO GROUP, THACO AGRI. + Tham mưu, đề xuất Ban Lãnh đạo THAGRI LIVESTOCK, THACO AGRI về việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các đơn vị thành viên. - MỘT SỐ HỒ SƠ, VỤ VIỆC, DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN/HOÀN THÀNH + Dự án chăn nuôi bò tại Gia Lai 1 (155 ha): Chấm dứt hoạt động dự án cũ và Đăng ký dự án mới; Cấp QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư, GCN ĐKĐT; Báo cáo đánh giá tác động môi trường. + Dự án chăn nuôi bò tại Gia Lai 2 (1.700 ha): Chấm dứt hoạt động dự án cũ và Đăng ký dự án mới; Phê duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất. + Dự án chăn nuôi bò, heo tại Đắk Lắk (3.200 ha): Chấm dứt hoạt động dự án cũ và Đăng ký dự án mới; Phê duyệt kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất. + Dự án chăn nuôi heo tại Bình Định 1 (126 ha): Hoàn công chứng nhận sở hữu công trình; Chuyển nhượng dự án, tài sản trên đất; Thoả thuận nhận chuyển nhượng QSDĐ; Cấp QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư, GCN ĐKĐT; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Chuyển mục đích sử dụng rừng; Thuê đất, ký Hợp đồng thuê đất và cấp GCN QSDĐ; Phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500. + Dự án chăn nuôi heo Bình Định 2 (160 ha): Thoả thuận nghiên cứu đầu tư, địa điểm đầu tư và ký Biên bản ghi nhớ đầu tư với UBND tỉnh. + Dự án chăn nuôi heo An Giang 1 (12,6 ha): Chuyển nhượng dự án; Hoàn công chứng nhận sở hữu công trình; Đấu giá QSDĐ và tài sản trên đất. + Dự án chăn nuôi heo An Giang 2 (10 ha): Chuyển nhượng QSDĐ; Chấm dứt hoạt động dự án cũ và Đăng ký dự án mới; Cấp QĐ chấp thuận chủ trương đầu tư, GCN ĐKĐT; Cấp GCN QSDĐ. + Dự án chăn nuôi heo An Giang 3 (45 ha): Chuyển nhượng QSDĐ; Chấm dứt hoạt động dự án cũ và Đăng ký dự án mới; cấp GCN QSDĐ. + Dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi tại KCN Nhựt Chánh, Long An (6,8 ha): Hoàn công chứng nhận sở hữu công trình. + Tái cấu trúc doanh nghiệp: Công ty Cao su Trung Nguyên, Công ty Chăn nuôi bò Trung Nguyên, THAGRI LIVESTOCK, Công ty Việt Đan, Công ty THAGRI Long An, Công ty THAGRI Bình Định và Công ty THAGRI An Giang; Giải thể Công ty Việt Đan Bình Định + Thực hiện thủ tục thay đổi và cập nhật thông tin doanh nghiệp, thông tin đăng ký thuế: Công ty THAGRI Long An, Công ty THAGRI Bình Định và Công ty THAGRI An Giang. + Phân cấp, ủy quyền, điều hành: THAGRI LIVESTOCK, Công ty Việt Đan, Công ty THAGRI Long An, Công ty THAGRI Bình Định và Công ty THAGRI An Giang. + Xây dựng Hợp đồng mẫu: Vận chuyển; Mua bán vật tư; Bán thức ăn chăn nuôi; Xét nghiệm,... + Rà soát, thẩm định và kiểm tra pháp lý các hợp đồng: Hợp đồng bảo hiểm, vay vốn, cấp tín dụng; thẩm định giá; Hợp đồng vận chuyển, mua bán vật tư, bán thức ăn chăn nuôi, xét nghiệm,... phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. + Sở hữu trí tuệ: Tư vấn, hỗ trợ thực hiện đăng ký nhãn hiệu THAGRIFEED. + Hồ sơ tố tụng: Hoà giải thành, Quyết định công nhận của các đương sự vụ án Tranh chấp bồi thường thiệt hại tại Dự án,...
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân từ 2012 - 2016 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

- Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư từ 2017 - 2018 tại Học viện tư pháp