Luật Sư Vũ Thị Thúy
THÔNG TIN CƠ BẢN

13/03/1987

Nữ

Hà Nội

Đã có gia đình

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Vũ Thị Thúy

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch công việc
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng quản lý thời gian
- Kỹ năng làm việc nhóm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Kinh nghiệm công tác
-Soạn thảo các loại hợp đồng, đơn từ; -Tư vấn pháp lý cho khách hàng qua điện thoại; -Tra cứu văn bản pháp luật và cập nhật các văn bản pháp luật mới; -Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập các loại hình doanh nghiệp; -Tư vấn, soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các Dự án trong và ngoài nước.

-Cập nhật các văn bản pháp luật hàng ngày; -Cập nhật và đánh giá tác động của các văn bản pháp luật mới ban hành tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng; -Viết và chỉnh sửa các bài tư vấn pháp lý; -Phụ trách mục Hỏi đáp pháp luật chứng khoán của báo Đầu tư chứng khoán; -Dự thảo và soát xét các Hợp đồng/ Thỏa thuận; -Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư các Dự án trong và ngoài nước.

-Tham gia thẩm định hồ sơ cho vay trong đó có các hồ sơ cho vay các dự án bất động sản và phát triển nhà ở. -Tham mưu về mặt pháp lý cho Ban lãnh đạo trong việc soạn thảo, ký kết các văn bản và giải quyết các việc liên quan đến hoạt động của Ngân hàng. -Phối hợp với các Phòng/Ban chức năng liên quan đến các vấn đề pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng. -Thu thập tài liệu, xác minh để đề xuất, kiến nghị về mặt pháp lý và tham gia tố tụng đối với những vụ việc tranh chấp Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng và khách hàng.

Công ty cổ phần Vinafco - Ngành nghề KD chính: Đầu tư xây dựng kho bãi để cho thuê, cung cấp các dịch vụ logistics và thực hiện hoạt động đầu tư. - Quy mô doanh số: hơn 1.400 tỷ đồng/năm. - Vị trí : Trưởng bộ phận pháp chế và Thư ký Hội đồng quản trị - Nhiệm vụ chính : 1.Từ tháng 9/2015 đến tháng 7/2018: Làm việc với vai trò Chuyên viên pháp chế và Thư ký Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Vinafco (Công ty đại chúng quy mô lớn với 46% vốn đầu tư nước ngoài) 2.Từ tháng 7/2018 đến tháng 3/2023: Làm việc với vai trò Trưởng bộ phận pháp chế và Thư ký Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Vinafco. Nhiệm vụ chính: - Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Công ty và các công ty con trong hệ thống; - Soạn thảo, rà soát, tham gia đàm phán các các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như các hợp đồng về đầu tư xây dựng kho bãi, mua sắm tài sản, hợp đồng cung cấp dịch vụ logistics...; - Tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng của Công ty. - Tham gia soạn thảo, rà soát và giám sát tuân thủ các văn bản quản trị hệ thống và quy định/quy trình; - Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; - Cập nhật văn bản pháp luật, chính sách pháp luật mới của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của Công ty. - Phụ trách việc giải quyết yêu cầu bồi thường của khách hàng và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường từ công ty bảo hiểm cho các thiệt hại của Công ty. - Soạn thảo hồ sơ pháp lý và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty và các công ty con trong hệ thống; - Soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị, các cổ đông của Công ty và các Công ty con trong hệ thống. - Soạn thảo hồ sơ và thực hiện hoạt động Công bố thông tin theo quy định của pháp luật về Công bố thông tin của Công ty đại chúng. - Đầu mối liên hệ công tác với Ủy Ban Chứng khoán nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. - Ghi biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông. - Soạn thảo, thực hiện thủ tục ban hành các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông và giám sát việc tuân thủ của Ban điều hành và các Phòng/Ban liên quan. - Quản lý, phát triển đội ngũ và chịu trách nhiệm kết quả công việc của Bộ phận pháp chế: + Xây dựng và quản lý nhân viên của Bộ phận. + Kiểm soát, đôn đốc tính tuân thủ của nhân viên đối với công việc được giao. + Đánh giá hoàn thành và giao BSC cho nhân viên. + Hướng dẫn nhân viên cập nhật kiến thức liên quan đến công việc.

- Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Công ty và các công ty con; - Soạn thảo, xem xét và thẩm định tính pháp lý của các văn bản, hợp đồng, thỏa thuận… phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty. - Tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng của Công ty. - Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty. - Tham gia soạn thảo, rà soát và giám sát tuân thủ các văn bản quản trị hệ thống và quy định/quy trình; - Thẩm định về hệ thống đối với các Quy trình nghiệp vụ của Công ty. - Tham gia cố vấn, hỗ trợ về pháp luật cho Ban giám đốc và các Phòng/Ban, các công ty con. - Làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật. - Thẩm định về pháp lý đối với hoạt động đầu tư, M&A của Công ty. - Quản lý các hoạt động của Phòng pháp chế, phân công công việc, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc, chịu trách nhiệm về kết quả công việc của Phòng.
Học vấn & chứng chỉ
- Bằng cử nhân luật từ 2005 - 2009 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Quốc tế)

- Chứng chỉ hành nghề luật sư từ 2011 - 2014 tại Học viện tư pháp Việt Nam (ngành học: Luật Doanh nghiệp)

- Bằng thạc sỹ luật học từ 2012 - 2015 tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật (ngành học: Luật Doanh nghiệp)