Giới thiệu về Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
Công ty Thiết bị Điện thoại (VITECO) được thành lập năm 1991 theo Quyết định số 640/QĐ/TCCB ngày 15/5/1991 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Năm 1996, Công ty Thiết bị Điện thoại (VITECO) chuyển sang hạch toán độc lập, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo Quyết định số 432/TCCB-LĐ ngày 09/09/1996 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện.

Tháng 09/1999, 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty Công ty thiết bị điện thoại (VITECO) là Trung tâm VTC1 và OMC2 ở phía Nam đã được tách ra để cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (VTC) theo Quyết định số 618/1999/QĐ – TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

Ngày 06/06/2002, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam ra Quyết định số 258/QĐ-TCCB/HĐQT về việc chuyển Công ty Thiết bị Điện thoại (VITECO) thành công ty cổ phần. Đây là bước ngoặt đánh dấu một mốc chuyển đổi quan trọng trong quá trình hoạt động của Công ty, tạo thế chủ động cho Công ty trên con đường hội nhập và phát triển.

Ngày 25/11/2004, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ra Quyết định số 56/2004/QĐ-BBCVT về việc chuyển đổi Công ty Thiết bị Điện thoại (VITECO) thành Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

Công ty được chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 142/QĐ-SGDHN ngày 31/3/2011 với mã chứng khoán VIE. Ngày chính thức giao dịch của cổ phiếu là 06/5/2011.
Hình ảnh của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO
  • Trước
  • 1
  • Tiếp