Tuyển dụng Pháp chế doanh nghiệp mới nhất


- Thực hiện các thủ tục thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh cho công ty (Thay đổi địa chỉ, tăng vốn, thay đổi đại diện...);
- Thực hiện xin Giấy phép tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của công ty;
- Soạn thảo, Rà soát hợp đồng kinh tế, thương mại của công ty (Chủ yếu là Hợp đồng dịch vụ, tư vấn tài chính, Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng phục vụ cho Dự án)
- Soạn thảo Hợp đồng mua bán, sáp nhập công ty.
- Soạn thảo các văn bản, quy chế quản trị, quy chế nội bộ của công ty: chuẩn bị hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên, bất thường cho công ty đại chúng, công ty niêm yết...
- Các giao dịch có liên quan, công bố thông tin theo thị trường chứng khoán.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn pháp lý cho các dự án đầu tư xây dựng, dự án du lịch...

Kết quả tìm kiếm: 4.469 việc làm ngành Pháp chế doanh nghiệp
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương