Mô tả công việc

Job Summary/ Tóm tắt công việc:

- Responsible for assist Branding & Marketing Department to perform administrative tasks and ensure approved policies and procedures are disseminated and implemented.

Chịu trách nhiệm hỗ trợ Phòng Truyền thông và Thương hiệu thực hiện các nhiệm vụ hành chính, cũng như đảm bảo các chính sách được phê duyệt và thủ tục được phổ biến và thực hiện.

Key Responsibilities/ Trách nhiệm chính

- Establishes and maintains files and records, and performs administrative tasks such as data entry, and data management. Organize a filing system for important and confidential company documents;

Thiết lập và duy trì các tập tin và các hồ sơ, và thực hiện các nhiệm vụ hành chính như nhập dữ liệu, và quản lí tài liệu. Tổ chức hệ thống lưu trữ cho các tài liệu quan trọng/bí mật của công ty;

- Responsible for processing payments for suppler, recommendation report and supplier contract as company’s procedure;

Chịu trách nhiệm thực hiện cho các khoản thanh toán với các nhà cung cấp; báo cáo đề xuất và soạn hợp đồng cho các nhà cung cấp như quy trình của công ty;

- To ensure that approved policies and procedures are disseminated in timely manner, are consistently implement, administered throughout the company and adherence to overall department objectives;

Đảm bảo rằng các chính sách được phê duyệt và thủ tục được phổ biến trong cách kịp thời, là thực hiện nhất quán, quản lý trong công ty và tuân thủ các mục tiêu tổng thể phòng;

- Management Office’s responsibilities: Key management / Courier & postage / Concierge service (for visitors e.g. cooperative, etc.);

Nhiệm vụ đối với văn phòng Quản Lý: Quản lý về chìa khóa / Chuyển phát nhanh /Đón khách (đối tác,…);

- To comply and adhere to all matters pertaining to Quality, Safety, Health, Environment related to the job scope and work place as required by the company;

Tuân thủ mọi vấn đề về Chất lượng, An toàn, Sức khỏe, Môi trường liên quan đến phạm vi công việc và địa điểm làm việc theo yêu cầu của công ty;

- Coordinate with other departments when needed relate to campaign or project as required by Manager;

Làm việc với những phòng ban liên quan khi cần phụ thuộc vào từng chiến dịch hoăc dự án theo yêu cầu của Quản Lý;

- Any other duties that will be assigned from time to time by the Management. Bất kỳ nhiệm vụ nào khác sẽ được Ban quản lý giao theo thời gian.

Yêu cầu công việc

- Diplomas / Degrees in any field.

Văn bằng / Bằng cấp trong bất kỳ lĩnh vực

- 1 year experience admin in any field

1 năm kinh nghiệm về Hành chính trong bất kỳ lĩnh vực

- Having an appropriate level of detail on information used in administration work, such as supplier contract/report/payment dossiers

Có khả năng tổng hợp và sử dụng các thông tin chi tiết cần thiết để sử dụng trong các nhiệm vụ hành chính, ví dụ như hợp đồng/báo cáo hoặc hồ sơ thanh toán cho các bên tư vấn/cung cấp

- Ability to multitask and handle the processes relating to internal and external parties;

Khả năng làm việc đa tác vụ và xử lý các vấn đề liên quan đến quy trình với các bên liên quan trong và ngoài công ty;

- Ability to connect and solve problems;

Khả năng kết nối và giải quyết vấn đề;

- Able to communicate with all levels of the management, energetic, assertive and able to achieve bottom line result.

Có khả năng giao tiếp với tất cả các cấp quản lý, năng động và quyết đoán và có thể đạt được kết quả cuối cùng

Phúc lợi công việc

- Laptop

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Phụ cấp

- Xe đưa đón

- Du lịch nước ngoài

- Đồng phục

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Công tác phí

- Nghỉ phép năm

- CLB thể thao

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 93 / 2
Logo Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC) Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Số 68, đường N1 - Phường Sơn Kỳ - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh.
Quy mô: từ 100 - 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
18/01/2023

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Cao đẳng

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ, từ 22 tới 28 tuổi
Admin Officer (Branding & Marketing)
Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Nộp đơn