Đã chốt hiệu trưởng trường phổ thông được chọn sách giáo khoa

Thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa trong trường phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, có hiệu lực từ ngày 15-3.

Theo đó, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông (hiệu trưởng) thành lập hội đồng chọn sách giáo khoa. Mỗi trường thành lập một hội đồng. 

Đối với trường có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập một hội đồng. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa gồm người đứng đầu, cấp phó, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa được lựa chọn, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu 11 người. Trong đó ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên. Đối với trường có quy mô dưới 10 lớp, số lượng thành viên hội đồng tối thiểu 7 người.

Thông tư quy định rõ người đã tham gia biên soạn sách hoặc tham gia thẩm định sách giáo khoa do các nhà xuất bản tổ chức; tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, phát hành và người làm việc ở các nhà xuất bản có sách giáo khoa không được tham gia hội đồng.

Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn và bỏ phiếu kín lựa chọn. Sách được lựa chọn phải được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn.

Trường hợp sách giáo khoa không được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn, hội đồng thảo luận, phân tích các sách giáo khoa với các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa và bỏ phiếu lựa chọn lại.

Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không được trên 1/2 số thành viên của hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn thì hội đồng quyết định lựa chọn sách giáo khoa có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn báo cáo.

Trên cơ sở đề xuất của hội đồng, hiệu trưởng quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong trường. 

Hiệu trưởng công bố công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trong trường và niêm yết tại trường trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là bốn tháng.

Năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 trên toàn quốc sẽ học chương trình mới với những bộ sách giáo khoa do các trường lựa chọn.

15.109 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Giáo viên
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Giáo viên