Mức đóng lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú đối với cá nhân hiện nay là bao nhiêu? Được miễn lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú trong trường hợp nào?

(có 2 đánh giá)

Cho anh hỏi, mức đóng lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú đối với cá nhân hiện nay là bao nhiêu? Được miễn lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú trong những trường hợp nào? Câu hỏi của anh Quốc Minh tại Đồng Nai.

Mức đóng lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú đối với cá nhân hiện nay là bao nhiêu?

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định về mức thu lệ phí như sau:

“Mức thu lệ phí

Mức thu lệ phí thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư này.”

Mức thu lệ phí thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư này

Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú, cụ thể như sau:

- Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp:

+ Đăng ký thường trú: 20.000 Đồng/lần đăng ký;

+ Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình): 15.000 Đồng/lần đăng ký.

- Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến:

+ Đăng ký thường trú: 10.000Đồng/lần đăng ký;

+ Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình): 7.000 Đồng/lần đăng ký.

Được miễn lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú trong những trường hợp nào?

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định Các trường hợp miễn lệ phí như sau

“Các trường hợp miễn lệ phí

Các trường hợp miễn lệ phí bao gồm:

1. Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

2. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

4. Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.”

Như vậy, các trường hợp miễn lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú gồm:

- Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em;

- Người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi;

- Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

- Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo;

- Công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

- Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

Mức đóng lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú đối với cá nhân hiện nay là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Tổ chức thu lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú đối với cá nhân là những tổ chức nào?

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định về Tổ chức thu lệ phí như sau:

“Tổ chức thu lệ phí

Cơ quan đăng ký cư trú theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ là tổ chức thu lệ phí đăng ký cư trú quy định tại Thông tư này.”

Tại khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú 2020 quy định như sau:

“Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.”

Như vậy, theo các quy định trên, cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân và là tổ chức thu lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú đối với cá nhân gồm:

- Công an xã, phường, thị trấn;

- Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

(có 2 đánh giá)
Mai Hoàng Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.279