Luật Sư Âu Thị Thúy Sen
THÔNG TIN CƠ BẢN

02/01/1991

Nữ

Hà Nội

Độc thân

Hợp đồngDoanh nghiệpLĩnh vực Luật khác

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Âu Thị Thúy Sen

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân


Kinh nghiệm công tác
Chưa cập nhật
Học vấn & chứng chỉ
Chưa cập nhật