Luật Sư Nguyễn Bích Thủy
THÔNG TIN CƠ BẢN

09/09/1971

Nữ

Tp Hồ Chí Minh

Đã có gia đình

Hợp đồngLao độngDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Bích Thủy

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Quản trị nhân sự.
- Đàm phán, giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý của doanh nhiệp.
- Tranh tụng tại Tòa án Nhân dân các cấp.
- Soạn thảo Hợp đồng và các loại văn bản.
Kinh nghiệm công tác
- Điều hành hoạt động phòng Hành chánh - Pháp chế - Nhân sự. - Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các chế độ tuyển dụng, thôi việc, chế độ BHXH cho tất cả cán bộ, nhân viên trong Công ty theo quy định. - Kiểm tra công tác báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến công tác của phòng Hành Chánh - Pháp chế - Nhân sự - kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động, công tác PCCC của đơn vị theo quy định,. - Giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến lĩnh vực Kinh doanh, Thương mại, Lao động phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. - Kiểm tra, kiểm soát và chịu trách nhiệm nội dung Hợp đồng kinh tế , hợp đồng dịch vụ phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Kiểm tra, chịu trách nhiệm nội dung Chứng thư bảo Lãnh thanh toán theo Hợp đồng mua bán của Công ty. - Duyệt chứng thư bảo lãnh. - Kiểm tra số liệu báo cáo bán hàng, gửi báo cáo định kỳ hàng tháng cho GĐĐH - Thực hiện các hồ sơ liên quan đến Pháp lý hành chánh (Yêu cẩu Ngân hàng thanh toán theo thư Bảo lãnh, khởi kiện, thi hành án vv, tăng giảm vốn ...) - Các công việc khác theo sự phân công của Ban Gíam đốc.

Điều hành hoạt động của Phòng Nhân sự - Chọn lọc, rà soát, xác minh hồ sơ xin việc và trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng lao động cho toàn Bệnh viện. - Thực hiện giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến lĩnh vực lao động của đơn vị tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các chế độ tuyển dụng, thôi việc, chế độ BHXH và các chế độ lương, thưởng cho tất cả cán bộ, nhân viên trong Công ty theo quy định. - Kiểm tra, giám sát công tác tính lương, thưởng, chế độ phụ cấp hang tháng cho người lao động

- Điều hành hoạt động của Phòng Hành chính Nhân sự - Chọn lọc, rà soát, xác minh hồ sơ xin việc và trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng nhân viên. - Kiểm tra, giám sát công tác văn thư – lưu trữ. - Kiểm tra, giám sát công tác hành chính toàn đơn vị - Thực hiện giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các chế độ tuyển dụng, thôi việc, chế độ BHXH và các chế độ lương, thưởng cho tất cả cán bộ, nhân viên trong Công ty theo quy định.

- Điều hành hoạt động của Phòng Hành chính Nhân sự - Chọn lọc, rà soát, xác minh hồ sơ xin việc và trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng nhân viên. - Trong phạm vi quyền hạn của mình đưa ra các quyết định tuyển dụng hoặc cho thôi việc đối với nhân viên theo đúng trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định. - Quản lý 1000 hồ sơ nhân viên, Giám sát và đánh giá về hiệu quả công tác của từng nhân viên trên cơ sở báo cáo tổng hợp của các Văn phòng đại diện, chi nhánh gửi về. - Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp tình hình nhân sự của Công ty trình ban Tổng Giám Đốc. - Trực tiếp soạn thảo tất cả các loại văn bản theo yêu cầu của ban Tổng Giám Đốc. - Kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các chế độ tuyển dụng, thôi việc, chế độ BHXH và các chế độ lương, thưởng cho tất cả cán bộ, nhân viên trong Công ty theo quy định. - Lập và theo dõi việc ký kết HĐLĐ cho toàn bộ nhân viên trong Công ty. - Căn cứ vào Hợp đồng ký kết với khách hàng, lập các định mức lao động cho bộ phận lao động trực tiếp. - Hàng tháng, kiểm tra và duyệt toàn bộ bảng công của từng bộ phận lao động trực tiếp, đối chiếu với định mức đã lập, trong rường hợp phát hiện chênh lệch sẽ trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng Gám Đốc. - Trực tiếp đàm phán và xử lý tất cả các tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. - Chủ động và Làm việc với các cơ quan chức năng khi phát sinh yêu cầu. - Duy trì liên lạc và đáp ứng các yêu cầu của Cục QLHC- Bộ Công An trong công tác chuyên môn theo quy định của Pháp luật. - Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong công tác đàm phán ký kết hợp đồng kinh doanh. - Tiếp nhận, trả lời và xử lý ý kiến của khách hàng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cho phép hoặc trình ban Tổng Giám Đốc để trả lời khách hàng. - Hỗ trợ phòng Kế toán trong công tác thu hồi công nợ.
Học vấn & chứng chỉ
- Cử nhân Luật từ 2006 - 2010 tại Đại Học Luật Hà Nội (ngành học: Khác)

- Chứng chỉ đào tạo từ 2009 - 2010 tại Học viện Tư pháp TP.HCM (ngành học: Khác)

- Cử nhân từ 1991 - 1996 tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (ngành học: Khác)