Bảo hiểm tiền gửi được hiểu như thế nào? Phí bảo hiểm tiền gửi sẽ được tính dựa trên những cơ sở nào?

(có 2 đánh giá)

Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về bảo hiểm tiền gửi. Cho tôi hỏi bảo hiểm tiền gửi được hiểu như thế nào? Phí bảo hiểm tiền gửi sẽ được tính dựa trên những cơ sở nào? Câu hỏi của anh Quang Thanh ở Lâm Đồng.

Bảo hiểm tiền gửi được hiểu như thế nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về bảo hiểm tiền gửi như sau:

“Bảo hiểm tiền gửi là sự bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người được bảo hiểm tiền gửi trong hạn mức trả tiền bảo hiểm khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền hoặc phá sản.”

Người được bảo hiểm tiền gửi có những quyền lợi và nghĩa vụ gì?

Theo khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về người được bảo hiểm tiền gửi như sau:

Người được bảo hiểm tiền gửi là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Theo quy định tại Điều 11 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 thì người được bảo hiểm tiền gửi có những quyền và nghĩa vụ sau:

+ Được bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật này.

+ Được nhận tiền bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Luật này.

+ Yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, chế độ về bảo hiểm tiền gửi.

+ Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

+ Có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin về tiền gửi theo yêu cầu của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi thực hiện thủ tục trả tiền bảo hiểm.

Bảo hiểm tiền gửi được hiểu như thế nào? Phí bảo hiểm tiền gửi sẽ được tính dựa trên những cơ sở nào?

Bảo hiểm tiền gửi được hiểu như thế nào? Phí bảo hiểm tiền gửi sẽ được tính dựa trên những cơ sở nào? (Hình từ Internet)

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được quy định thế nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như sau:

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của cá nhân.

Căn cứ Điều 12 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 thì tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có những quyền và nghĩa vụ sau:

+ Nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

+ Được cấp Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

+ Nộp phí bảo hiểm tiền gửi đầy đủ và đúng thời hạn.

+ Yêu cầu tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

+ Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

+ Cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.

Phí bảo hiểm tiền gửi sẽ được tính dựa trên những cơ sở nào?

Căn cứ khoản 5 Điều 4 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về phí bảo hiểm tiền gửi như sau:

“Phí bảo hiểm tiền gửi là khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi để bảo hiểm cho tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.”

Theo Điều 20 Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012 quy định về phí bảo hiểm tiền gửi như sau:

Phí bảo hiểm tiền gửi

1. Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Căn cứ vào khung phí bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức phí bảo hiểm tiền gửi cụ thể đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên cơ sở kết quả đánh giá và phân loại các tổ chức này.

3. Phí bảo hiểm tiền gửi được tính trên cơ sở số dư tiền gửi bình quân của tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

4. Phí bảo hiểm tiền gửi được tính và nộp định kỳ hàng quý trong năm tài chính. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi chậm nhất vào ngày 20 tháng đầu tiên của quý kế tiếp.

5. Phí bảo hiểm tiền gửi được hạch toán vào chi phí hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.”

Như vậy, phí bảo hiểm tiền gửi là khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi để bảo hiểm cho tiền gửi của người được bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Và phí bảo hiểm tiền gửi được tính trên cơ sở số dư tiền gửi bình quân của tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

(có 2 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.372