Đại biểu Quốc hội không được phép có 02 Quốc tịch từ 2020

Đại biểu Quốc hội không được phép có 2 Quốc tịch, đó là quy định mới đặc biệt quan trọng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức quốc hội 2020.

Tại Điều 22 Luật tổ chức Quốc hội 2014 được sửa đổi bổ sung quy định cụ thể tiêu chuẩn với Đại biểu Quốc hội như sau:

- Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam (Quy định mới được sửa đổi, bổ sung)

- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

- Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

- Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

Như vậy, từ 01/01/2021, Đại biểu Quốc hội không được phép có 02 quốc tịch.

 

Trương Nguyễn Thạch
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.378