Mẫu hợp đồng lao động năm 2023 mới nhất quy định thế nào? Có thể ký hợp đồng lao động xác định thời hạn tối đa bao nhiêu tháng và tối đa mấy lần?

(có 1 đánh giá)

Cho cô xin mẫu hợp đồng lao động mới nhất. Và cho cô hỏi theo quy định thì người lao động và người sử dụng lao động có thể ký hợp đồng lao động xác định thời hạn tối đa bao nhiêu tháng? Hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì xử lý thế nào? Câu hỏi của cô Thúy (Trà Vinh).

Mẫu hợp đồng lao động năm 2023 mới nhất quy định thế nào?

Theo Điều 15 Bộ luật Lao động 2019 thì hợp đồng lao động được giao kết trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và tự do nhưng không trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Bộ luật Lao động 2019 cũng như các văn bản khác có liên quan đều không quy định Mẫu hợp động lao động cụ thể, tuy nhiên theo các tiêu chí cũng như các quy định trong Bộ luật Lao động, các quy định khác có liên quan thì cô có thể tham khảo Mẫu hợp đồng lao động dưới đây:

Mẫu hợp đồng lao động

Người lao động và người sử dụng lao động có thể ký hợp đồng lao động xác định thời hạn tối đa bao nhiêu tháng?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 thì hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định về Loại hợp đồng lao động như sau:

“Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

...”

Theo quy định trên, hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động có thể ký hợp đồng lao động xác định thời hạn không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Mẫu hợp đồng lao động năm 2023 mới nhất quy định thế nào?

Mẫu hợp đồng lao động năm 2023 mới nhất quy định thế nào?  (Hình từ Internet)

Hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì xử lý thế nào? Hợp đồng lao động xác định thời hạn được ký tối đa mấy lần?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Loại hợp đồng lao động:

...

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.”

Theo đó, khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

- Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp sử dụng người lao động cao tuổi quy định tại khoản 1 Điều 149, trường hợp hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo khoản 2 Điều 151 và hợp đồng lao động với người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động tại khoản 4 Điều 177 Bộ luật Lao động 2019.

(có 1 đánh giá)
Mai Hoàng Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.025