Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thuộc cơ quan nào? Học viện Ngân hàng có thuộc Ngân hàng Nhà nước không?

(có 1 đánh giá)

Tôi muốn biết là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thuộc cơ quan nào? Học viện Ngân hàng có thuộc Ngân hàng Nhà nước không? Câu hỏi của anh H. (Cần Thơ).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thuộc cơ quan nào?

Tại Điều 1 Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Vị trí và chức năng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.”

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thuộc cơ quan nào? Học viện Ngân hàng có thuộc Ngân hàng Nhà nước không?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thuộc cơ quan nào? Học viện Ngân hàng có thuộc Ngân hàng Nhà nước không? (Hình từ Internet)

Học viện Ngân hàng có thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không?

Học viện Ngân hàng có thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không thì theo Điều 3 Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định cụ thể:

Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Chính sách tiền tệ.

2. Vụ Quản lý ngoại hối.

3. Vụ Thanh toán.

4. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế.

5. Vụ Dự báo, thống kê.

6. Vụ Hợp tác quốc tế.

7. Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính.

8. Vụ Kiểm toán nội bộ.

9. Vụ Pháp chế.

10. Vụ Tài chính - Kế toán.

11. Vụ Tổ chức cán bộ.

12. Vụ Truyền thông.

13. Văn phòng.

14. Cục Công nghệ thông tin.

15. Cục Phát hành và kho quỹ.

16. Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

17. Cục Quản trị.

18. Sở Giao dịch.

19. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

20. Các chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

21. Viện Chiến lược ngân hàng.

22. Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.

23. Thời báo Ngân hàng.

24. Tạp chí Ngân hàng.

25. Học viện Ngân hàng.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là đơn vị hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương; các đơn vị quy định từ khoản 21 đến khoản 25 Điều này là đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.”

Theo đó, Học viện Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn gì về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc quản lý nhà nước về ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng theo khoản 14 Điều 2 Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định cụ thể:

- Quản lý hoạt động ngoại hối trong các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam; hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối; hoạt động ngoại hối khu vực biên giới theo quy định của pháp luật;

- Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước theo quy định của pháp luật; mua bán ngoại hối trên thị trường trong nước vì mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia; mua, bán ngoại hối với ngân sách nhà nước, các tổ chức quốc tế và các nguồn khác; mua, bán ngoại hối trên thị trường quốc tế và thực hiện giao dịch ngoại hối khác theo quy định của pháp luật;

- Công bố tỷ giá hối đoái; quyết định chế độ tỷ giá hối đoái, cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái;

- Cấp, thu hồi văn bản chấp thuận kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

- Quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật;

- Quản lý hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của người cư trú là các đối tượng được thực hiện tự vay, tự trả nợ nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn thủ tục, tổ chức thực hiện xác nhận đăng ký hoặc đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh theo quy định của pháp luật;

- Quản lý hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú của tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.083 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngân hàng hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngân hàng
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngân hàng hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngân hàng