Phúc tra kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự được thực hiện thế nào?

(có 1 đánh giá)

Tôi có thắc mắc liên quan đến việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Cho tôi hỏi phúc tra kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự là gì? Và việc phúc tra này được thực hiện thế nào? Câu hỏi của anh N.Q.T ở Đồng Nai.

Phúc tra kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự là gì?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP về khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

“Khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện khám, phân loại, kết luận lại sức khỏe đối với chiến sỹ mới nhập ngũ vào Quân đội, do Hội đồng khám của đơn vị nhận quân thực hiện.”

Căn cứ khoản 6 Điều 2 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về Hội đồng khám phúc tra sức khỏe như sau:

“Hội đồng khám phúc tra sức khỏe là Hội đồng chuyên môn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Thủ trưởng đơn vị (cấp trung đoàn và tương đương trở lên) quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ nhiệm Quân y đơn vị.”

Theo quy định trên, phúc tra kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự được hiểu là khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thông qua việc thực hiện khám, phân loại, kết luận lại sức khỏe đối với chiến sỹ mới nhập ngũ vào Quân đội, do Hội đồng khám của đơn vị nhận quân thực hiện.

Hội đồng khám phúc tra sức khỏe là Hội đồng chuyên môn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Thủ trưởng đơn vị (cấp trung đoàn và tương đương trở lên) quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ nhiệm Quân y đơn vị.

Phúc tra kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự được thực hiện thế nào?

Phúc tra kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự được thực hiện thế nào? (Hình từ Internet)

Phúc tra kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự được thực hiện thế nào?

Theo Điều 7 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau:

Khám phúc tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự

1. Hội đồng khám phúc tra sức khỏe

a) Thành phần Hội đồng khám phúc tra sức khỏe, gồm: cán bộ, nhân viên quân y của trung đoàn và tương đương trở lên. Khi cần thiết, Hội đồng được tăng cường thêm lực lượng chuyên môn của quân y tuyến trên;

b) Nhiệm vụ của Hội đồng khám phúc tra sức khỏe

- Tổ chức, triển khai khám, phân loại và kết luận lại sức khỏe cho toàn bộ chiến sỹ mới theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Tổng hợp báo cáo kết quả khám phúc tra sức khỏe.

2. Nội dung khám phúc tra sức khỏe

a) Theo quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Bộ Quốc phòng;

b) Phân loại sức khỏe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

3. Quy trình khám phúc tra sức khỏe

a) Thông báo thời gian, địa điểm khám phúc tra sức khỏe;

b) Tổ chức khám phúc tra sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều này; đối với các trường hợp, phiếu sức khỏe có ghi chữ “T” (tạm thời), Hội đồng khám phúc tra sức khỏe phải kết luận:

- Nếu bệnh khỏi thì bỏ chữ “T” và chuyển loại sức khỏe;

- Nếu không khỏi hoặc có chiều hướng tiến triển xấu, cần phải tổ chức khám lại và có kết luận đủ sức khỏe hoặc không đủ sức khỏe gọi nhập ngũ phải trả về địa phương.

c) Tổng hợp báo cáo kết quả khám phúc tra sức khỏe theo Mẫu 4d Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Theo đó, Hội đồng khám phúc tra sức khỏe thông báo thời gian, địa điểm thực hiện phúc tra kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Sau đó Hội đồng tổ chức khám phúc tra sức khỏe theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 7 nêu trên.

Đối với các trường hợp, phiếu sức khỏe có ghi chữ “T” (tạm thời), Hội đồng khám phúc tra sức khỏe phải kết luận:

+ Nếu bệnh khỏi thì bỏ chữ “T” và chuyển loại sức khỏe.

+ Nếu không khỏi hoặc có chiều hướng tiến triển xấu, cần phải tổ chức khám lại và có kết luận đủ sức khỏe hoặc không đủ sức khỏe gọi nhập ngũ phải trả về địa phương.

Cuối cùng Hội đồng khám phúc tra sức khỏe tổng hợp báo cáo kết quả khám phúc tra sức khỏe theo quy định.

Khi phúc tra kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự không đạt thì công dân được trả lại địa phương không?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP về giao, nhận phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự của công dân nhập ngũ như sau:

Giao, nhận phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự của công dân nhập ngũ

...

6. Quy định về việc trả lại những công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe về địa phương

a) Những công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe trả về địa phương khi kết quả khám phúc tra sức khỏe được Chủ nhiệm Quân y cấp trung đoàn và tương đương trở lên xác định và cấp trên trực tiếp phê duyệt.

b) Hồ sơ sức khỏe của công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe trả về địa phương phải có đủ phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự địa phương có phần ghi kết quả khám, kết luận sức khỏe của Hội đồng khám phúc tra sức khỏe đơn vị.

c) Việc trả công dân không đủ sức khỏe về địa phương thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng. Trường hợp cần thiết, cơ quan y tế địa phương tổ chức kiểm tra lại (thời hạn từ 7 - 10 ngày, kể từ khi đơn vị bàn giao công dân không đủ sức khỏe cho địa phương). Trường hợp không thống nhất với kết luận của Hội đồng khám phúc tra sức khỏe của đơn vị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chuyển hồ sơ của công dân lên Hội đồng giám định y khoa tỉnh để tổ chức giám định sức khỏe.”

Như vậy, khi phúc tra kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự không đạt tiêu chuẩn về sức khỏe thì công dân được trả lại địa phương. Việc trả công dân không đủ sức khỏe về địa phương thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Trường hợp cần thiết, cơ quan y tế địa phương tổ chức kiểm tra lại. Trường hợp không thống nhất với kết luận của Hội đồng khám phúc tra sức khỏe của đơn vị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chuyển hồ sơ của công dân lên Hội đồng giám định y khoa tỉnh để tổ chức giám định sức khỏe.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.989