Sơ yếu lý lịch viên chức là gì? Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức hiện nay sẽ bao gồm những nội dung nào?

(có 1 đánh giá)

Tôi có thắc mắc liên quan đến sơ yếu lý lịch viên chức. Cho tôi hỏi sơ yếu lý lịch viên chức là gì? Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức hiện nay sẽ bao gồm những nội dung nào? Câu hỏi của anh Thanh Hoàng ở Lâm Đồng.

Sơ yếu lý lịch viên chức là gì?

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 10 Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về sơ yếu lý lịch viên chức như sau:

Xây dựng hồ sơ, thành phần hồ sơ viên chức

1. Đối với viên chức tuyển dụng lần đầu

...

b) "Sơ yếu lý lịch viên chức" theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư này. Sơ yếu lý lịch là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt thông tin về bản thân, mối quan hệ gia đình và xã hội của viên chức. Sơ yếu lý lịch do viên chức tự kê khai hoặc do người có trách nhiệm ghi từ quyển "Lý lịch viên chức” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này và các tài liệu bổ sung khác của viên chức. Sơ yếu lý lịch viên chức được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận;

...”

Theo quy định trên, sơ yếu lý lịch là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt thông tin về bản thân, mối quan hệ gia đình và xã hội của viên chức.

Và sơ yếu lý lịch do viên chức tự kê khai hoặc do người có trách nhiệm ghi từ quyển "Lý lịch viên chức” và các tài liệu bổ sung khác của viên chức. Sơ yếu lý lịch viên chức được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận.

Sơ yếu lý lịch viên chức là gì? Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức hiện nay sẽ bao gồm những nội dung nào?

Sơ yếu lý lịch viên chức là gì? Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức hiện nay sẽ bao gồm những nội dung nào? (Hình từ Internet)

Việc chuyển giao sơ yếu lý lịch viên chức khi viên chức chuyển công tác được quy định thế nào?

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Thông tư 07/2019/TT-BNV về công tác chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ viên chức như sau:

Công tác chuyển giao, tiếp nhận hồ sơ viên chức

...

3. Viên chức nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng làm việc, chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị mới hoặc từ trần thì việc chuyển giao và lưu trữ hồ sơ được thực hiện như sau:

a) Trường hợp viên chức nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng làm việc thì được nhận 1 bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức" và các quyết định liên quan. Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan quản lý hồ sơ viên chức lưu giữ, bảo quản và đưa vào nhóm viên chức thôi việc. Cơ quan quản lý hồ sơ viên chức chỉ được xác nhận và cấp lại bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức" khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức và trên cơ sở hồ sơ gốc lưu trữ;

b) Trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị mới thì được nhận 1 bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức". Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan quản lý hồ sơ viên chức cũ lưu giữ, bảo quản và chỉ được chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản;

c) Đối với viên chức từ trần, gia đình viên chức được nhận 1 bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức". Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan quản lý hồ sơ viên chức lưu giữ, bảo quản và đưa vào nhóm viên chức thôi việc.

...”

Theo đó, khi viên chức chuyển công tác thì được nhận 1 bản sao sơ yếu lý lịch viên chức.

Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan quản lý hồ sơ viên chức cũ lưu giữ, bảo quản và chỉ được chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản;

Viên chức được đề nghị cơ quan quản lý hồ sơ cung cấp bản sao sơ yếu lý lịch viên chức của mình khi nào?

Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về đối tượng được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức như sau:

Nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức

1. Đối tượng được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức, gồm:

a) Cơ quan quản lý viên chức, đơn vị sử dụng viên chức và cơ quan quản lý hồ sơ viên chức được nghiên cứu, sử dụng và khai thác hồ sơ viên chức để phục vụ yêu cầu công tác;

b) Trường hợp cần thiết và được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan quản lý hồ sơ viên chức, viên chức được nghiên cứu toàn bộ hoặc một phần hồ sơ của mình hoặc đề nghị cơ quan quản lý hồ sơ cung cấp bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức" của mình.

...”

Theo quy định trên, viên chức được đề nghị cơ quan quản lý hồ sơ cung cấp bản sao sơ yếu lý lịch viên chức của mình khi cần thiết và được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan quản lý hồ sơ viên chức.

Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức hiện nay sẽ bao gồm những nội dung nào?

Nội dung của mẫu sơ yếu lý lịch viên chức hiện nay gồm những nội dung được quy định tại mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV.

mẫu HS02-VC/BNV

Mẫu HS02-VC/BNV (Hình từ Internet)

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.996