Luật Sư Nguyễn Thị Lam
THÔNG TIN CƠ BẢN

24/04/1978

Nữ

Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương

Đã có gia đình

Hợp đồngĐất đai, Nhà cửaDoanh nghiệp

Tiếng Anh

Chưa cập nhật

Luật Sư Nguyễn Thị Lam

 
Thông tin liên hệ
Giới thiệu bản thân
- Kỹ năng làm việc nhóm, độc lập, lập kế hoạch, quản lý thòi gian, phân tích, giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng máy tính: Word, Excel, Powerpoint, Internet.

Kinh nghiệm công tác
1. Quản lý phòng pháp chế: 2. Tham mưu cho lãnh đạo các vấn đề pháp lý và các công việc liên quan đến pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. 3. Điều phối phòng pháp lý thực hiện các công việc: (i) Pháp lý doanh nghiệp: - Đăng ký mới, thay đổi, bổ sung tất cả các giấy phép của công ty. - Hỗ trợ pháp lý cho đại hội đồng cổ đông. - Cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật mới. - Thẩm định, rà soát, soạn thảo hợp đồng, văn bản. - Soạn thảo hợp đồng mẫu. - Đàm phán hợp đồng. (ii) Pháp lý dự án: Hỗ trợ pháp lý thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án. (iii) Pháp lý nội bộ: Soạn thảo quy trình, quy chế nội bộ. (iv) Tham gia tố tụng tại tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. (v) Tư vấn pháp luật: - Tư vấn pháp luật liên quan đến nhân sự, tài chính kế toán. - Giải quyết khiếu nại, tranh chấp của khách hàng, đối tác tại tòa án. - Hỗ trợ các bộ phận giải quyết các khó khăn pháp lý. - Rà soát tất cả các vấn đề pháp lý. 4. Giám sát, kiểm soát hoạt động của các bộ phận trong công ty trong việc tuân thủ các quy định, quy chế nội bộ của công ty. 5.Đào tạo, kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, nội quy, quy định của doanh nghiệp cho người lao động. 6. Đánh giá rủi ro đối với dự án đầu tư và đưa ra ý kiến pháp lý để kiểm soát hoặc hạn chế rủi ro.

1. Quản lý phòng pháp lý: 2. Tư vấn và tham mưu cho ban lãnh đạo công ty vấn đề pháp chế và các công tác lĩnh vực pháp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty. 3. Điều phối phòng pháp lý thực hiện các công việc: (i) Pháp lý đầu tư: - Thẩm định sơ bộ hồ sơ pháp lý của các dự án đầu tư tiềm năng và các công ty mục tiêu. - Phân tích tình trạng pháp lý, cơ chế kiểm soát rủi ro sơ bộ của các dự án tiềm năng tiềm ẩn và công ty mục tiêu. - Tư vấn và thiết lập cơ cấu pháp lý hợp tác phù hợp. - Tư vấn M&A, chuyển nhượng dự án. - Tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. (ii) Pháp lý doanh nghiệp: - Đăng ký mới, thay đổi, bổ sung tất cả các giấy phép của công ty. - Hỗ trợ pháp lý cho đại hội đồng cổ đông. - Cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật mới. - Rà soát, soạn thảo hợp đồng, văn bản. - Soạn thảo hợp đồng mẫu. (iii) Tư vấn pháp luật: - Tư vấn pháp luật liên quan đến nhân sự, tài chính kế toán. - Giải quyết khiếu nại của khách hàng. - Hỗ trợ các bộ phận giải quyết các khó khăn pháp lý. - Rà soát tất cả các vấn đề pháp lý. (iv) Đấu giá, đấu thầu: Hướng dẫn thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án. (v) Kiểm soát tính tuân thủ của công ty đối với tập đoàn.

1. Pháp lý doanh nghiệp: - Đăng ký cấp mới, thay đổi, bổ sung giấy phép. - Hỗ trợ pháp lý cho hội đồng thành viên. - Cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật mới. - Rà soát, soạn thảo hợp đồng, văn bản. - Soạn thảo hợp đồng mẫu. - Đàm phán hợp đồng với các nhà thầu, tư vấn, nhà cung cấp... - Giải quyết khiếu nại của khách hàng, đối tác. 2. Pháp lý dự án: Hỗ trợ pháp lý thực hiện các thủ tục pháp lý dự án. 3. Đại diện: Tranh tụng tại tòa án, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty.

- Tư vấn pháp luật cho chủ tịch. - Chuẩn bị tài liệu họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; - Chuẩn bị đăng ký mới, thay đổi, bổ sung tất cả các giấy phép của công ty; - Cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật mới. - Rà soát và soạn thảo các thỏa thuận, văn bản. - Tư vấn pháp luật liên quan đến hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, v.v. - Phụ trách hợp đồng thuê đất, thuê văn phòng; hợp đồng mua bán nhà. - Tranh tụng tại tòa án, cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty. - Hỗ trợ xử lý nợ. - Đàm phán hợp đồng với đối tác.

- Thực hiện thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung giấy phép. - Cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật mới. - Đại diện cho công ty giải quyết tranh chấp tại tòa án. - Rà soát, soạn thảo các hợp đồng, văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty; - Tư vấn pháp luật liên quan đến nhân sự và tài chính kế toán.
Học vấn & chứng chỉ
- Luật sư từ 2005 - 2007 tại Trường khác (ngành học: Khác)

- Cử nhân Luật từ 1998 - 2003 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Dân sự)