Hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập được ủy quyền quyết toán thuế?

(có 1 đánh giá)

Tôi có một câu hỏi liên quan đến thủ tục hoàn thuế TNCN. Cho tôi hỏi thủ tục hoàn thuế TNCN cho người lao động đối với doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công được ủy quyền quyết toán thuế quy định thế nào? Câu hỏi của chị N.T.H ở Lâm Đồng.

Điều kiện để cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công là gì?

Theo quy định tại tiết d.2 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công khi thuộc một trong những trường hợp sau:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới theo quy định do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập văng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập được ủy quyền quyết toán thuế?

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập được ủy quyền quyết toán thuế? (Hình từ Internet)

Hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công được ủy quyền quyết toán thuế gồm những gì?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:

Hồ sơ hoàn nộp thừa

1. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có uỷ quyền

Hồ sơ gồm:

a.1) Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này;

a.2) Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;

a.3) Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

b) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

Cơ quan thuế giải quyết hoàn căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

...”

Theo quy định trên, hồ sơ hoàn thuế TNCN đối với doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công được ủy quyền quyết toán thuế gồm những tài liệu sau:

+ Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế.

+ Bảng kê chứng từ nộp thuế.

Thủ tục hoàn thuế TNCN đối với doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công được ủy quyền quyết toán thuế thế nào?

Theo đó, thủ tục hoàn thuế TNCN đối với doanh nghiệp trả tiền lương, tiền công được ủy quyền quyết toán thuế được thực hiện theo 02 bước sau:

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có ủy quyền sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế.

- Bước 2.

+ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận, giải quyết hồ sơ (và trả kết quả nếu có kết quả) thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan thuế.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.342