Khối D là ban tự nhiên hay xã hội? Khối D gồm những môn gì?

(có 1 đánh giá)

Xin cho tôi hỏi khối D là ban tự nhiên hay xã hội? Khối D gồm những môn gì? - Thảo Quyên (Hà Giang)

Khối D là ban tự nhiên hay xã hội? Khối D gồm những môn gì?

Khối D là ban tự nhiên hay xã hội? Khối D gồm những ngành nào? (Hình từ internet)

1. Khối D là ban tự nhiên hay xã hội?

Trước đây, khối D truyền thống sẽ gồm có 3 môn Toán – Văn – Anh. Từ năm 2017, Bộ giáo dục và Đào tạo đã mở rộng khối D gồm 99 tổ hợp môn xét tuyển từ khối D01 đến khối D99.

Theo đó, khối D sử dụng 17 môn học gồm cụ thể: Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Hóa Học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội.

Như vậy, có thể thấy được khối D vừa thuộc ban tự nhiên cũng vừa thuộc ban xã hội. Bởi ngay từ tổ hợp môn khối D truyền thống là Toán – Văn – Anh đã gồm có: 1 môn tự nhiên ( Toán), 1 môn xã hội ( Văn) và 1 môn Ngoại ngữ.

Tính chất của tổ hợp môn khối D nghiêng về ngoại ngữ. Bởi vậy các bạn sĩ tử có lợi thế môn này thì không nên bỏ lỡ học khối D để phát triển cơ hội nghề nghiệp sau này.

2. Khối D gồm những môn gì?

Dưới đây là danh sách 99 tổ hợp môn thuộc khối D có thể tham khảo:

Khối D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Khối D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

Khối D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

Khối D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

Khối D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức

Khối D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

Khối D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Khối D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Khối D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

Khối D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Khối D11: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh

Khối D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh

Khối D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh

Khối D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Khối D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

Khối D16: Toán, Địa lý, Tiếng Đức

Khối D17: Toán, Địa lý, Tiếng Nga

Khối D18: Toán, Địa lý, Tiếng Nhật

Khối D19: Toán, Địa lý, Tiếng Pháp

Khối D20: Toán, Địa lý, Tiếng Trung

Khối D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức

Khối D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga

Khối D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật

Khối D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp

Khối D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung

Khối D26: Toán, Vật lý, Tiếng Đức

Khối D27: Toán, Vật lý, Tiếng Nga

Khối D28: Toán, Vật lý, Tiếng Nhật

Khối D29: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp

Khối D30: Toán, Vật lý, Tiếng Trung

Khối D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức

Khối D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga

Khối D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật

Khối D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp

Khối D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung

Khối D41: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Đức

Khối D42: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga

Khối D43: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật

Khối D44: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp

Khối D45: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung

Khối D52: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Nga

Khối D54: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Pháp

Khối D55: Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Trung

Khối D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức

Khối D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga

Khối D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật

Khối D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp

Khối D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung

Khối D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Khối D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

Khối D69: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

Khối D70: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

Khối D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

Khối D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

Khối D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

Khối D75: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

Khối D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

Khối D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

Khối D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Khối D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

Khối D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Khối D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật

Khối D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

Khối D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

Khối D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Khối D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức

Khối D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga

Khối D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

Khối D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật

Khối D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

Khối D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp

Khối D92: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức

Khối D93: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga

Khối D94: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật

Khối D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung

Khối D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Khối D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

Khối D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức

Khối D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Ngọc Quế Anh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.064