Chuyên viên về hành chính tư pháp là gì? Chức danh này cần có trình độ như thế nào?

(có 1 đánh giá)

Chuyên viên về hành chính tư pháp cần có trình độ như thế nào? Chức danh này thực hiện những công việc gì trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực? Quyền hạn của chức danh này được quy định ra sao? Câu hỏi của anh H (Vinh).

Chuyên viên về hành chính tư pháp là gì?

Căn cứ Bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về hành chính tư pháp thuộc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BTP quy định chức danh nghề nghiệp này như sau:

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện văn bản, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác hành chính tư pháp bao gồm công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước, lý lịch tư pháp (đối với cấp Bộ); tham gia hướng dẫn công tác hành chính tư pháp (đối với cấp Bộ và cấp tỉnh); thực hiện công tác hành chính tư pháp được phân công (đối với cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp huyện).

Theo đó, Chuyên viên về hành chính tư pháp được hiểu là chức danh có trách nhiệm sau:

- Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện văn bản, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác hành chính tư pháp bao gồm công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, đăng ký biện pháp bảo đảm, bồi thường nhà nước, lý lịch tư pháp (đối với cấp Bộ);

- Tham gia hướng dẫn công tác hành chính tư pháp (đối với cấp Bộ và cấp tỉnh);

- Thực hiện công tác hành chính tư pháp được phân công (đối với cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp huyện).

Chuyên viên về hành chính tư pháp là gì? Chức danh này cần có trình độ như thế nào?

Chuyên viên về hành chính tư pháp là gì? Chức danh này cần có trình độ như thế nào? (Hình từ Internet)

Chuyên viên về hành chính tư pháp cần có trình độ như thế nào?

Căn cứ Bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về hành chính tư pháp thuộc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BTP quy định về trình độ của chức danh nghề nghiệp này như sau:

Trình độ đào tạo

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (đối với VTVL chuyên viên về hành chính tư pháp tại Phòng Tư pháp).

Phẩm chất cá nhân

- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan.

- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.

- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

- Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, bảo mật thông tin.

- Khả năng đoàn kết nội bộ.

- Chịu được áp lực trong công việc.

- Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic.

Các yêu cầu khác

- Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Có khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực công tác được phân công.

- Có khả năng đề xuất những chủ trương, xây dựng quy trình nội bộ và giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên môn về lĩnh vực hoạt động và thực thi, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu, đề xuất và thực hiện công việc theo vị trí việc làm.

- Hiểu và vận dụng được các kiến thức về phương pháp nghiên cứu, tổ chức, triển khai nghiên cứu, xây dựng các tài liệu, đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.

- Biết vận dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao về ngành, lĩnh vực; có kỹ năng thuyết trình, giảng dạy, hướng dẫn nghiệp vụ về ngành, lĩnh vực.

- Áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ thuật xây dựng, ban hành văn bản vào công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm...

Chuyên viên về hành chính tư pháp thực hiện những công việc gì trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực?

Căn cứ Bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về hành chính tư pháp thuộc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BTP quy định chức danh nghề nghiệp này có các công việc trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực như sau:

- Tham gia thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực theo quy định pháp luật (đối với cấp Bộ, cấp tỉnh).

- Tham gia thực hiện nghiên cứu việc xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (đối với cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp huyện).

- Tham gia giải quyết các việc về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (đối với cấp Bộ, cấp tỉnh); hộ tịch, chứng thực (đối với cấp huyện) được phân công theo quy định.

Chuyên viên về hành chính tư pháp có những quyền hạn nào?

Căn cứ Bản mô tả vị trí việc làm của Chuyên viên về hành chính tư pháp thuộc Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BTP quy định chức danh nghề nghiệp này có các quyền hạn sau:

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

- Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

- Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

- Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

- Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của thủ trưởng.

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.103