Công tác đánh giá cán bộ nhà nước hiện nay được quy định như thế nào? Thực hiện dựa trên những nội dung gì?

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi, việc đánh giá cán bộ nhà nước hiện nay được thực hiện dựa trên những nội dung gì? Dựa trên kết quả đánh giá cán bộ thì có thể xếp loại chất lượng cán bộ như thế nào? - Câu hỏi của Thanh Minh (Yên Bái)

Việc đánh giá cán bộ nhà nước hiện nay được thực hiện dựa trên những nội dung gì?

Theo Điều 27 Luật Cán bộ, công chức 2008 thì việc đánh giá cán bộ nhằm mục đích làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dựa vào kết quả đánh giá cán bộ, làm căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ.

Việc đánh giá cán bộ nhà nước hiện nay sẽ dựa trên một số nội dung theo Điều 28 Luật Cán bộ, công chức 2008 như sau:

(1) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

(2) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

(3) Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

(4) Tinh thần trách nhiệm trong công tác;

(5) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển.

Dựa trên kết quả đánh giá cán bộ thì có thể xếp loại chất lượng cán bộ như thế nào?

Theo Điều 29 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019), dựa trên kết quả đánh giá, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xếp loại chất lượng cán bộ theo các mức sau:

(1) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

(2) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

(3) Hoàn thành nhiệm vụ;

(4) Không hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu ý:

- Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ, thông báo đến cán bộ được đánh giá và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác.

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác đánh giá cán bộ nhà nước hiện nay được quy định như thế nào? Thực hiện dựa trên những nội dung gì

Công tác đánh giá cán bộ nhà nước hiện nay được quy định như thế nào? Thực hiện dựa trên những nội dung gì? (Hình từ Internet)

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ nhà nước dựa trên những tiêu chí chung nào?

Theo Điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì việc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ được cơ quan có thẩm quyền thực hiện dựa trên những tiêu chí chung sau:

(1) Chính trị tư tưởng

- Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

- Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

- Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

- Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

(2) Đạo đức, lối sống

- Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

- Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

- Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

- Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

(3) Tác phong, lề lối làm việc

- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

- Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

- Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

- Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

(4) Ý thức tổ chức kỷ luật

- Chấp hành sự phân công của tổ chức;

- Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

- Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

(5) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

Ngoài các tiêu chí chung đánh giá cán bộ nêu trên thì  còn có các tiêu chí riêng để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, được quy định cụ thể tại các Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

(có 1 đánh giá)
Thành Nhân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.273