Mẫu thỏa ước lao động tập thể mới nhất 2024?

(có 1 đánh giá)

Thỏa ước lao động tập thể được phân thành mấy loại? Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực vào thời điểm nào? Mẫu thỏa ước lao động tập thể mới nhất 2024 được sử dụng là mẫu nào? câu hỏi của anh N (Nghệ An).

Thỏa ước lao động tập thể là gì? Phân loại thỏa ước lao động tập thể?

Thỏa ước lao động tập thể được hiểu là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản (theo Điều 75 Bộ luật Lao động 2019).

Thỏa ước lao động tập thể bao gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp và các thỏa ước lao động tập thể khác.

Cũng theo quy định này thì nội dung thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật; khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Mẫu thỏa ước lao động tập thể mới nhất 2024?

Mẫu thỏa ước lao động tập thể mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Mẫu thỏa ước lao động tập thể mới nhất 2024?

Hiện nay Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan không có quy định cụ thể về mẫu thỏa ước lao động tập thể.

Anh/chị có thể tham khảo mẫu thỏa ước lao động tập thể dưới đây:

Tải về Mẫu thỏa ước lao động tập thể mới nhất 2024

Khi nào thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực?

Tại Điều 78 Bộ luật Lao động 2019 quy định về hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể như sau:

Hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể

1. Ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể do các bên thỏa thuận và được ghi trong thỏa ước. Trường hợp các bên không thỏa thuận ngày có hiệu lực thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Thỏa ước lao động tập thể sau khi có hiệu lực phải được các bên tôn trọng thực hiện.

2. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với người sử dụng lao động và toàn bộ người lao động của doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với toàn bộ người sử dụng lao động và người lao động của các doanh nghiệp tham gia thỏa ước lao động tập thể.

3. Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận và ghi trong thỏa ước lao động tập thể. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

Theo đó, pháp luật không có quy định cụ thể thời điểm thỏa ước lao động có hiệu lực mà ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động sẽ do các bên quyết định.

Trừ, trường hợp các bên không thỏa thuận ngày có hiệu lực thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Về phạm vi hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể được quy định như sau:

- Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với người sử dụng lao động và toàn bộ người lao động của doanh nghiệp.

- Thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với toàn bộ người sử dụng lao động và người lao động của các doanh nghiệp tham gia thỏa ước lao động tập thể.

Lưu ý: Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận và ghi trong thỏa ước lao động tập thể. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

Thỏa ước lao động hết hạn thì còn giá trị áp dụng cho các bên hay không?

Thỏa ước lao động tập thể hết hạn được đề cập tại Điều 83 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể như sau:

Thỏa ước lao động tập thể hết hạn

Trong thời hạn 90 ngày trước ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, các bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể hoặc ký kết thỏa ước lao động tập thể mới. Trường hợp các bên thỏa thuận kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể thì phải lấy ý kiến theo quy định tại Điều 76 của Bộ luật này.

Khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục thương lượng thì thỏa ước lao động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Quy định này có nêu, trong vòng 90 ngày trước ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, các bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể hoặc ký kết thỏa ước lao động tập thể mới. Trường hợp các bên thỏa thuận kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể thì phải lấy ý kiến theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Lao động 2019.

Bên cạnh đó, quy định này cũng nêu: "Khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục thương lượng thì thỏa ước lao động tập thể cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác."

Như vậy, trường hợp thỏa ước lao động hết hạn thì vẫn có thể còn giá trị pháp lý với các bên nếu các bên vẫn tiếp tục thương lượng.

Tuy nhiên, thỏa ước lao động này chỉ có hiệu lức tối đa là 90 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.810