Thương nhân có thể nhượng quyền thương mại đối với một nhãn hiệu mà mình không phải là chủ sở hữu không?

(có 1 đánh giá)

Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề nhượng quyền thương mại. Cho tôi hỏi thương nhân có thể nhượng quyền thương mại đối với một nhãn hiệu mà mình không phải là chủ sở hữu không? Tôi rất mong mình sẽ nhận được câu trả lời trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Câu hỏi của chị Nguyễn Xuân Uyên ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thương nhân có thể nhượng quyền thương mại đối với một nhãn hiệu mà mình không phải là chủ sở hữu không?

Căn cứ Điều 284 Luật Thương mại 2005 quy định về nhượng quyền thương mại như sau:

Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.”

Theo Điều 290 Luật Thương mại 2005 quy định về nhượng quyền lại cho bên thứ ba như sau:

Nhượng quyền lại cho bên thứ ba

1. Bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba (gọi là bên nhận lại quyền) nếu được sự chấp thuận của bên nhượng quyền.

2. Bên nhận lại quyền có các quyền và nghĩa vụ của bên nhận quyền quy định tại Điều 288 và Điều 289 của Luật này.”

Theo quy định trên, thương nhân có thể nhượng quyền thương mại đối với một nhãn hiệu mà mình không phải là chủ sở hữu trong trường hợp thương nhân này là bên nhận quyền thương mại, sau đó nhượng quyền lại cho bên thứ ba (nếu được sự chấp thuận của bên nhượng quyền).

Việc nhượng quyền thương mại đối với một nhãn hiệu phải đáp ứng được những điều kiện sau:

+ Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền.

+ Bên nhượng quyền thương mại đối với nhãn hiệu có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Thương nhân có thể nhượng quyền thương mại đối với một nhãn hiệu mà mình không phải là chủ sở hữu không?

Thương nhân có thể nhượng quyền thương mại đối với một nhãn hiệu mà mình không phải là chủ sở hữu không? (Hình từ Internet)

Thương nhân nhượng quyền thương mại đối với nhãn hiệu có những quyền nào?

Căn cứ Điều 286 Luật Thương mại 2005 quy định về quyền của thương nhân nhượng quyền như sau:

Quyền của thương nhân nhượng quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các quyền sau đây:

1. Nhận tiền nhượng quyền;

2. Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;

3. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ.”

Theo đó, thương nhân nhượng quyền thương mại đối với nhãn hiệu có những quyền được quy định tại Điều 286 nêu trên.

Trong đó có quyền nhận tiền nhượng quyên, và tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại.

Nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyền thương mại đối với nhãn hiệu là gì?

Theo quy định tại Điều 287 Luật Thương mại 2005 về nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyền như sau:

Nghĩa vụ của thương nhân nhượng quyền

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thương nhân nhượng quyền có các nghĩa vụ sau đây:

1. Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;

2. Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;

3. Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền;

4. Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;

5. Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.”

Như vậy, thương nhân nhượng quyền thương mại đối với nhãn hiệu có những nghĩa vụ được quy định tại Điều 287 nêu trên.

Trong đó có nghĩa vụ cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền.

Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại.

Bên cạnh đó, thương nhân nhượng quyền thương mại đối với nhãn hiệu còn có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.142