Trung tâm giới thiệu việc làm là gì? Điều kiện để có thể thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm là gì?

(có 1 đánh giá)

Tôi có thắc mắc liên quan đến Trung tâm giới thiệu việc làm. Cho tôi hỏi Trung tâm giới thiệu việc làm là gì? Điều kiện để có thể thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm là gì? (Thanh Tuấn - Lâm Đồng)

Trung tâm giới thiệu việc làm là gì?

Theo quy định tại Điều 37 Luật Việc làm 2013 về Trung tâm dịch vụ việc làm như sau:

Trung tâm dịch vụ việc làm

1. Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

a) Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập;

b) Trung tâm dịch vụ việc làm do tổ chức chính trị - xã hội thành lập.

2. Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập phải phù hợp với quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp trung ương quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.”

Theo quy định trên thì Trung tâm dịch vụ việc làm (hay thường được gọi là Trung tâm giới thiệu việc làm) là đơn vị sự nghiệp công lập, gồm Trung tâm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập hoặc là do tổ chức chính trị - xã hội thành lập.

Trung tâm giới thiệu việc làm và điều kiện thành lập. (Hình từ internet)

Điều kiện để có thể thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 23/2021/NĐ-CP thì điều kiện thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm là:

+ Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về việc làm;

+ Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới);

+ Có trang thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 7 Nghị định này phù hợp với tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng do cấp có thẩm quyền ban hành;

+ Có ít nhất 15 người làm việc là viên chức;

+ Cơ quan có thẩm quyền thành lập đảm bảo kinh phí cho các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về việc làm theo quy định của pháp luật.

Trung tâm giới thiệu việc làm có những nhiệm vụ nào?

Theo Điều 38 Luật Việc làm 2013 quy định về nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm như sau:

Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có các nhiệm vụ sau đây:

a) Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí;

b) Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Thu thập thông tin thị trường lao động;

d) Phân tích và dự báo thị trường lao động;

đ) Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm;

e) Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật;

2. Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.”

Như vậy, Trung tâm giới thiệu việc làm có những nhiệm vụ được quy định tại khoản 1 Điều 38 nêu trên.

Trong đó nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí.

Đồng thời cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; và thu thập thông tin thị trường lao động.

Lưu ý: nếu Trung tâm giới thiệu việc làm là do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập thì ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 38 nêu trên, Trung tâm này còn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.531 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật