Công ty luật có được lập theo loại hình công ty hợp danh hay không?

(có 1 đánh giá)

Công ty luật là một hình thức nằm trong tổ chức hành nghề luật sư theo Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

1. Công ty luật có được lập theo loại hình công ty hợp danh hay không?

Công ty luật là một hình thức nằm trong tổ chức hành nghề luật sư theo Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012).

Theo quy định, công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Trong đó bắt buộc thành viên của công ty luật phải là luật sư.

Đối với công ty luật được lập theo loại hình công ty hợp danh phải do ít nhất hai luật sư thành lập và không có thành viên góp vốn.

Như vậy, công ty luật có thể được lập theo loại hình công ty hợp danh. Tuy nhiên khi thành lập, phải đáp ứng các điều kiện chung về thành lập tổ chức hành nghề luật sư và các điều kiện đặc trưng của công ty luật theo loại hình công ty hợp danh (hay công ty luật hợp danh)

Được biết việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải đảm ứng các điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 32 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi 2012), cụ thể như sau:

- Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Luật sư 2006;

- Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.

Lưu ý: Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư.

Trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.

(Khoản 1 Điều 32; Khoản 1, 2 Điều 34 Luật Luật sư 2006, sửa đổi 2012)

Công ty luật có được lập theo loại hình công ty hợp danh hay không?

Công ty luật có được lập theo loại hình công ty hợp danh hay không? (Hình từ Internet)

2. Quyền và nghĩa vụ của công ty luật hợp danh

Như đã đề cập ở trên, công ty luật được lập theo loại hình công ty hợp danh là một hình thức nằm trong tổ chức hành nghề luật sư. Theo đó, công ty luật hợp danh sẽ có các quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật, cụ thể:

- Về phần quyền:

+ Thực hiện dịch vụ pháp lý.

+ Nhận thù lao từ khách hàng.

+ Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư.

+ Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tư vấn, giải quyết các vụ việc của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi được yêu cầu.

+ Hợp tác với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

+ Thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch trong nước.

+ Đặt cơ sở hành nghề ở nước ngoài.

+ Các quyền khác theo quy định của Luật Luật sư 2006 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Về phần nghĩa vụ

+ Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động.

+ Thực hiện đúng những nội dung đã giao kết với khách hàng.

+ Cử luật sư của tổ chức mình tham gia tố tụng theo phân công của Đoàn luật sư.

+ Tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình thực hiện trợ giúp pháp lý và tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cho luật sư.

+ Bồi thường thiệt hại do lỗi mà luật sư của tổ chức mình gây ra cho khách hàng.

+ Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

+ Chấp hành quy định của Luật Luật sư 2006 và pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê.

+ Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra.

+ Nhận người tập sự hành nghề luật sư và cử luật sư có đủ điều kiện hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự được tập sự, giám sát quá trình tập sự của người tập sự hành nghề luật sư.

+ Thực hiện việc quản lý và bảo đảm cho luật sư của tổ chức mình tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

+ Thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo quy định của pháp luật.

+ Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

(Điều 39, Điều 40 Luật Luật sư 2006, sửa đổi 2012)

(có 1 đánh giá)
Trần Thanh Rin
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.112 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Luật sư
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Luật sư