Mẫu phiếu đăng ký giới thiệu, cung ứng lao động dành cho người sử dụng lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm mới nhất 2024?

(có 3 đánh giá)

Hiện nay, mẫu phiếu đăng ký giới thiệu, cung ứng lao động dành cho người sử dụng lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm mới nhất 2024 là mẫu nào? Khi cung ứng lao động Trung tâm dịch vụ việc làm có các trách nhiệm gì?

Trung tâm dịch vụ việc làm cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động thông qua những hoạt động gì?

Trung tâm dịch vụ việc làm cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động thông qua những hoạt động được quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 23/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Nhiệm vụ của trung tâm dịch vụ việc làm

1. Hoạt động tư vấn, gồm:

a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyến; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động.

3. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm:

a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

...

Như vậy, Trung tâm dịch vụ việc làm cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động thông qua những hoạt động sau:

(i) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

(ii) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

(iii) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mẫu phiếu đăng ký giới thiệu, cung ứng lao động dành cho người sử dụng lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm mới nhất 2024?

Mẫu phiếu đăng ký giới thiệu, cung ứng lao động dành cho người sử dụng lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Mẫu phiếu đăng ký giới thiệu, cung ứng lao động dành cho người sử dụng lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm mới nhất 2024?

Mẫu phiếu đăng ký giới thiệu, cung ứng lao động dành cho người sử dụng lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm được thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định như sau:

STT

Tên biểu mẫu

...

...

Mẫu số

03a/PLI

Phiếu đăng ký giới thiệu/cung ứng lao động

Mẫu số

04/PLI

Theo dõi tình trạng việc làm của người lao động được giới thiệu hoặc cung ứng

Mẫu số

05/PLI

Báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm sáu tháng đầu năm hoặc cả năm (dành cho Trung tâm dịch vụ việc làm)

Theo đó, phiếu đăng ký giới thiệu, cung ứng lao động dành cho người sử dụng lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm được thực hiện theo Mẫu số 03a/PLI ban hành kèm theo Nghị định 23/2021/NĐ-CP.

Mẫu số 03a/PLI

Mẫu phiếu đăng ký giới thiệu, cung ứng lao động dành cho người sử dụng lao động tại Trung tâm dịch vụ việc làm Tải về

Trách nhiệm của Trung tâm dịch vụ việc làm khi cung ứng lao động dành cho người sử dụng lao động được quy định ra sao?

Trách nhiệm của trung tâm dịch vụ việc làm khi cung ứng lao động dành cho người sử dụng lao động được quy định tại Điều 13 Nghị định 23/2021/NĐ-CP như sau:

Trách nhiệm của trung tâm dịch vụ việc làm

1. Thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí.

2. Bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về việc làm theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giao dịch việc làm, xây dựng dữ liệu người tìm việc, việc làm trống để kết nối cung cầu lao động.

4. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

5. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gửi cơ quan trực tiếp quản lý và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo hằng năm gửi trước ngày 20 tháng 12.

Như vậy, khi cung ứng lao động dành cho người sử dụng lao động Trung tâm dịch vụ việc làm có các trách nhiệm sau:

- Thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí.

- Bảo đảm chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về việc làm theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động giao dịch việc làm, xây dựng dữ liệu người tìm việc, việc làm trống để kết nối cung cầu lao động.

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

- Định kỳ 06 tháng và hằng năm, báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gửi cơ quan trực tiếp quản lý và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo hằng năm gửi trước ngày 20 tháng 12.

(có 3 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.092