Tải Mẫu đơn đề nghị gia nhập Đoàn luật sư mới nhất 2024?

(có 1 đánh giá)

Mẫu đơn đề nghị gia nhập Đoàn luật sư mới nhất 2024 là mẫu nào? Tải về mẫu đơn tại đâu? Nếu không gia nhập Đoàn luật sư thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư đúng không? Câu hỏi của chị H (Hồ Chí Minh).

Tải Mẫu đơn đề nghị gia nhập Đoàn luật sư mới nhất 2024?

Tải Mẫu đơn đề nghị gia nhập Đoàn luật sư mới nhất 2024? (Hình từ Internet)

Đoàn luật sư là tổ chức gì?

Đoàn luật sư được giải thích tại Điều 60 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi Khoản 21 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 như sau:

Đoàn luật sư

1. Đoàn luật sư là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức và hoạt động theo Luật này và Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Đoàn luật sư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải bằng nguồn thu từ phí thành viên, các khoản đóng góp của thành viên và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có từ ba người có Chứng chỉ hành nghề luật sư trở lên thì được thành lập Đoàn luật sư. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép thành lập Đoàn luật sư sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Đoàn luật sư không được ban hành nghị quyết, quyết định, nội quy, quy định về phí, khoản thu và các quy định khác trái với quy định của pháp luật và Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

...

Theo đó, Đoàn luật sư là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức và hoạt động theo Luật này và Điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Đoàn luật sư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải bằng nguồn thu từ phí thành viên, các khoản đóng góp của thành viên và các nguồn thu hợp pháp khác.

Mẫu đơn đề nghị gia nhập Đoàn luật sư mới nhất 2024 là mẫu nào?

Gia nhập Đoàn luật sư được quy định tại Điều 20 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 như sau:

Gia nhập Đoàn luật sư

1. Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề luật sư.

Người đã gia nhập Đoàn luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở.

2. Người có Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư gồm có:

a) Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành;

b) Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư quá sáu tháng, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

c) Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư.

...

Theo đó, để gia nhập Đoàn luật sư thì cần chuẩn bị hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, trong đó có Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư theo mẫu do Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành.

Cụ thể, Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư là Mẫu số 09 ban hành kèm theo Quyết định 125/QĐ-BTV năm 2016:

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2024/NTKL/03052024/de-nghi-gia-nhap-doan-luat-su.jpg

Mẫu đơn đề nghị gia nhập Đoàn luật sư mới nhất 2024 (Hình từ Internet)

Tải về

Không gia nhập Đoàn luật sư thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư đúng không?

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư được quy định tại Điều 18 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư

1. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;

b) Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Không còn thường trú tại Việt Nam;

d) Không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

đ) Không thành lập, tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động cho một tổ chức hành nghề luật sư hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân trong thời hạn ba năm, kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư;

e) Thôi hành nghề luật sư theo nguyện vọng;

g) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư;

h) Bị xử phạt hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn; bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

...

Như vậy, người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư nếu không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong vòng hai năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.168 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Luật sư
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Luật sư