Công ty tính lương cho người lao động theo ngày công chuẩn cố định hằng tháng là 26 ngày được không?

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi, công ty tôi đang tính lương cho người lao động theo ngày công chuẩn tháng 27 ngày công cũng trả lương 26 ngày, tháng 25 ngày công cũng trả lương 26 ngày vậy thì có sai với quy định hay không? Đây là câu hỏi của anh Thanh Nam ở Bình Dương.

Việc trả lương cho người lao động phải tuân thủ nguyên tắc nào?

Theo Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nguyên tắc trả lương như sau:

Nguyên tắc trả lương

1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

2. Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.”

Theo đó, người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động phải trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động.

Đồng thời người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động.

Công ty có thể trả lương cho người lao động theo những hình thức nào?

Căn cứ Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về hình thức trả lương như sau:

Hình thức trả lương

Hình thức trả lương theo Điều 96 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm và trả lương khoán như sau:

a) Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

a1) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;

a2) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

a3) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

a4) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

b) Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

c) Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

2. Tiền lương của người lao động theo các hình thức trả lương quy định tại khoản 1 Điều này được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động.”

Theo quy định trên, công ty có thể trả lương cho người lao động theo những hình thức sau:

- Trả tiền lương theo thời gian

+ Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc.

+ Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc.

+ Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc.

+ Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc.

- Trả tiền lương theo sản phẩm.

- Trả tiền lương khoán.

Công ty tính lương cho người lao động theo ngày công chuẩn cố định hằng tháng là 26 ngày được không?

Hiện nay, theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan thì không quy định công chuẩn cố định hằng tháng là 26 ngày.

Cách tính lương cho người lao động sẽ phụ thuộc vào quy chế của đơn vị là có thể tính theo ngày công chuẩn hoặc tính theo ngày công thực tế.

Nếu như đơn vị có quy định ngày công chuẩn thì sẽ áp dụng theo ngày công chuẩn của đơn vị:

Ví dụ: Trường hợp 1: Nếu đơn vị quy định công chuẩn là 25 ngày và tiền lương chi trả theo tháng thì:

- Nếu tháng đó người lao động không nghỉ ngày nào thì người lao động sẽ được hưởng trọn tiền lương tháng đó.

- Nếu tháng đó người lao động có nghỉ không hưởng lương thì cách tính tiền lương như sau:

+ Tiền lương tháng/ ngày công chuẩn (25 ngày) = Số tiền lương một ngày làm việc

+ Tiền lương người lao động được nhận = Tiền lương tháng - Số tiền lương một ngày làm việc x Số ngày người lao động nghỉ không lương

Nếu đơn vị không quy định công chuẩn thì sẽ tính theo ngày làm việc tháng đó:

- Nếu tháng đó người lao động không nghỉ ngày nào thì người lao động sẽ được hưởng trọn tiền lương tháng đó.

- Nếu tháng đó người lao động có nghỉ không hưởng lương thì cách tính tiền lương như sau:

+ Tiền lương tháng/ngày công thực tế (có thể là 22 ngày, 25 ngày, 27 ngày,... tùy vào tháng đó) = Số tiền lương một ngày làm việc

+ Tiền lương người lao động được nhận = Tiền lương tháng - Số tiền lương một ngày làm việc x Số ngày người lao động nghỉ không lương

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.993 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật