Công việc của Chuyên viên về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước?

(có 1 đánh giá)

Chuyên viên về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước cần có trình độ như thế nào? Công việc cụ thể và quyền hạn của chức danh nghề nghiệp này được quy định ra sao? Câu hỏi của anh H (Hà Nội).

Chuyên viên về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước cần có trình độ đào tạo như thế nào?

Căn cứ bản mô tả công việc Chuyên viên về hành chính văn phòng Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BNV quy định chức danh này cần có trình độ đào tạo như sau:

- Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác.

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

Kiến thức bổ trợ

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Công việc của Chuyên viên về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước?

Công việc của Chuyên viên về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước? (Hình từ Internet)

Công việc của Chuyên viên về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước?

Căn cứ bản mô tả công việc Chuyên viên về hành chính văn phòng Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BNV quy định chức danh này cần có các công việc cụ thể sau:

Nhiệm vụ, mảng công việc

Công việc cụ thể

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án.

Tham gia chỉ đạo chỉ đạo xây dựng và theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện về hành chính - văn phòng thuộc lĩnh vực công tác được phân công; tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động cơ quan, đơn vị.

Công tác hành chính, văn phòng được thực hiện theo quy định.

Hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản.

Tham gia theo dõi, nắm tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

Bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch, thời gian, chất lượng theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

Phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, đánh giá và báo cáo việc thực hiện lĩnh vực được phân công theo dõi.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra được thực hiện đúng thời hạn quy định.

Tham gia thẩm định các văn bản.

Tham gia góp ý các Chương trình công tác, Chương trình làm việc của Lãnh đạo khi được phân công.

Nội dung tham gia góp ý được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao.

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được phân công.

Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.

Phối hợp thực hiện.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hoạch định và thực thi chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.

1. Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác phát triển hiệu quả cao.

2. Nội dung phối hợp được hoàn thành đạt chất lượng, theo đúng tiến độ kế hoạch.

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp.

Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

 

Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

  

Chuyên viên về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước có các quyền hạn nào?

Căn cứ bản mô tả công việc Chuyên viên về hành chính văn phòng Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 12/2022/TT-BNV quy định chức danh này cần có các quyền hạn sau:

4- Phạm vi quyền hạn

4.1         Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

4.2         Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

4.3         Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định.

4.4         Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

4.5         Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của thủ trưởng.

Như vậy, Chuyên viên về hành chính văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước có các quyền hạn sau:

- Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

- Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

- Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

- Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của thủ trưởng.

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.402