Học phí ngành Luật một số trường Đại học tại TPHCM năm học 2024-2025

(có 2 đánh giá)

Cho tôi hỏi học phí ngành Luật một số trường Đại học tại TPHCM năm học 2024-2025 là bao nhiêu? - Phương Thanh (Hà Tĩnh)

 Học phí ngành Luật một số trường Đại học tại TPHCM năm học 2024-2025

Học phí ngành Luật một số trường Đại học tại TPHCM năm học 2024-2025 (Hình từ Internet)

1. Học phí ngành Luật một số trường Đại học tại TPHCM năm học 2024-2025

1.1. Học phí trường Đại học Luật TPHCM năm học 2024-2025

Năm học 2023-2024, học phí Đại học Luật TP.HCM dao động từ 31,2 đến 165 triệu đồng. Tuy nhiên, học phí Đại học Luật TP.HCM năm học 2024-2025 có sự khác biệt và tăng so với năm học 2023-2024, cụ thể dao động từ 35,2 đến 181 triệu đồng đối với từng chương trình đào tạo khác nhau.

Học phí Đại học Luật TP.HCM năm học 2024-2025 như sau:

https://lh7-us.googleusercontent.com/yWg8aLl2SNgTaQ-DlziJCln5OgX4iHJW-phO46VBEPqtMtHc9WNGOF26nAmaG9K-mEODTpJCeWYHQVqFBZFYzU03mKQGdNmZdMQVRg37CZQVcr3xSHwQZFib5Q2DVVE2V3spjRhN2jX_qhFLgzHn9hg

1.2. Học phí Trường Đại học Kinh tế - Luật năm học 2024-2025

Học phí Trường đại học Kinh tế - Luật dự kiến đối với khoá tuyển sinh năm học 2024 dao động thấp nhất là hơn 13 triệu/học kỳ đối với chương trình tiếng Việt và cao nhất là hơn 41,5 triệu/học kỳ đối với chương trình tiếng Anh.

https://lh7-us.googleusercontent.com/ydnEtGnisvVHPcNgbNDKBL1PVNjYyjQpuK6MUnXCm-ybV9ZX1EfhknAbILclnqwmn1Siqm4mDLvfqP9JM5apqaK7Njb2I0p8ZDijNtpWxl4rbrGUHMOpwFyZR5zVYvmgH6aJRNwL2sTQwhyD4ODYdJY

1.3. Học phí Trường Đại học Mở TPHCM năm học 2024-2025

Mức học phí Trường đại Mở TPHCM có sự khác biệt giữa các ngành đào tạo và các chương trình đào tạo. Cụ thể, mức học phí dự kiến áp dụng cho Khóa 2024 năm 2024 - 2025 ngành Luật thấp nhất 26 triệu đồng/năm đối với chương trình chuẩn và cao nhất 45 triệu đồng/năm đối với chương trình chất lượng cao.

https://lh7-us.googleusercontent.com/7eOhEERQSr3OjkXGiz-V2vMpg98n_ubJbHysHu1WCOkSZoGcamnnxfpFXpi09XgNA9Mr5-swncSJ42pwj6fOnVrRLMZf-hm2xUPZ421Oggd08BBblSeX1vvq_fcsVzIoD6ThuAuPKSnX92SgHjrkGK4

2. Nguyên tắc xác định học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập

- Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và cơ sở giáo dục đại học công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (sau đây gọi là cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên) xác định mức học phí không vượt mức trần học phí tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định 81/2021/NĐ-CP;

- Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên xác định mức thu học phí từng ngành theo hệ số điều chỉnh so với mức trần học phí quy định đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 81/2021/NĐ-CP;

- Đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội.

(Khoản 3 Điều 8 Nghị định 81/2021/NĐ-CP)

3. Mức trần học phí đại học từ năm học 2023 - 2024 đến năm học 2026 - 2027 ngành Luật

- Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:

Khối ngành

Năm học 2023 - 2024

Năm học 2024 - 2025

Năm học 2025 - 2026

Năm học 2026 - 2027

Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật

1.250

1.410

1.590

1.790

- Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Mức học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên tương ứng với từng khối ngành và từng năm học;

- Cơ sở giáo dục đại học công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Mức học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên tương ứng với từng khối ngành và từng năm học;

- Đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học, xã hội.

(Khoản 2 Điều 11 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 97/2023/NĐ-CP)

(có 2 đánh giá)
Nguyễn Thị Diễm My
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.253