Lương cơ sở tăng thì mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có tăng hay không?

(có 1 đánh giá)

Tôi có thắc mắc liên quan đến lương cơ sở. Cụ thể tôi nghe nói lương cơ sở hiện nay đã được tăng. Vì hiện tại tôi đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nên cho tôi hỏi là khi lương cơ sở tăng thì mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có tăng không? Câu hỏi của anh Quang Duy ở Lâm Đồng.

Lương cơ sở tăng từ thời điểm nào?

Căn cứ Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở như sau:

Mức lương cơ sở

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII; mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

4. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.”

Theo đó, lương cơ sở tăng từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 và mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng.

Lương cơ sở tăng thì mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có tăng hay không?

Lương cơ sở tăng thì mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có tăng hay không? (Hình từ Internet)

Lương cơ sở tăng thì mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có tăng hay không?

Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Mức đóng

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Khoản 1 Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội và theo phương thức đóng tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được quy định như sau:

1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

...”

Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Và mức thu nhập tháng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất phải bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Theo đó, mức đóng bảo hiểm sẽ giới hạn tối đa là 22% của 20 lần mức lương cơ sở. Khi lương cơ sở tăng, đồng nghĩa với mức đóng bảo hiểm xã hội nguyện tối đa sẽ tăng theo. Người tham gia có thể nâng mức đóng cao hơn so với trước nếu có nhu cầu thay đổi mức đóng.

Ví dụ, trước ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở chưa tăng, vẫn ở mức là 1.490.000 đồng thì mức đóng bảo hiểm tối đa mà người tham gia có thể lựa chọn là 22% x 1.490.000 x 20 = 6.556.000 đồng/tháng.

Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng thì mức đóng tối đa sẽ tăng lên là 22% x 1.800.000 x 20 = 7.920.000 đồng/tháng.

Khi lương cơ sở tăng thì lương của người lao động làm việc tại doanh nghiệp tư nhân có được tăng không?

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 24/2023/NĐ-CP về đối tượng áp dụng như sau:

“Đối tượng áp dụng

Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

4. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ).

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.”

Như vậy, những đối tượng được hưởng lương, phụ cấp dựa trên lương cơ sở là những đối tượng được quy định tại Điều 2 nêu trên.

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp tư nhân không thuộc đối tượng được hưởng lương, phụ cấp dựa trên lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở tăng thì lương của người lao động này sẽ không được tăng theo quy định.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.222 
Click vào đây để xem danh sách Xem thêm tin về Lương cơ sở hoặc nhận thông báo thường xuyên về Xem thêm tin về Lương cơ sở
Click vào đây để xem danh sách Xem thêm tin về Lương cơ sở hoặc nhận thông báo thường xuyên về Xem thêm tin về Lương cơ sở