Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?

Nhắc đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều người sẽ nghĩ đây là cơ quan quân sự nào đó nhưng sự thật không phải vậy. Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tất tần tật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

1. Mặt trận tổ quốc Việt Nam là gì?

Điều 9 Hiến pháp 2013 quy định:

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Trong đó tổ chức chính trị là loại tổ chức xã hội mà các thành viên trong tổ chức hoạt động cùng về một khuynh hướng chính trị cụ thể. Tổ chức chính trị là Đảng cộng sản Việt Nam

Còn tổ chức xã hội là một tập hợp gồm các cá nhân liên kết với nhau nhằm đạt được mục đích cụ thể, không nhằm mục đích lợi nhuận. Gồm các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập theo quy định pháp luật.

Các Tổ chức chính trị -xã hội thường thấy là: Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?

2. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết Nhân dân; hỗ trợ nhân dân thực hiện dân chủ, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thực hiện đường lỗi, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân;

Tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước;

Tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước;

Tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân;

Cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân;

Tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.881