Ngày Quốc tế Thanh niên, Nhà nước có những chính sách nào đối với thanh niên Việt Nam?

(có 1 đánh giá)

Sắp đến Ngày Quốc tế Thanh niên nên tôi có một câu hỏi liên quan đến thanh niên như sau: Nhà nước có những chính sách nào đối với thanh niên Việt Nam? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị Thùy Dương ở Lâm Đồng.

Thanh niên là người trong độ tuổi nào? Quyền và nghĩa vụ của thanh niên hiện nay?

Theo quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên 2020 thì thanh niên là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên theo quy định tại Điều 4 Luật này, cụ thể:

- Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ngày Quốc tế Thanh niên, Nhà nước có những chính sách nào đối với thanh niên Việt Nam?

Ngày Quốc tế Thanh niên, Nhà nước có những chính sách nào đối với thanh niên Việt Nam? (HÌnh từ Internet)

Ngày Quốc tế Thanh niên, Nhà nước có những chính sách nào đối với thanh niên Việt Nam?

Hiện nay, Nhà nước ta có nhiều chính sách đối với thanh niên Việt Nam theo quy định Luật Thanh niên 2020 như sau:

- Chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học.

- Chính sách về lao động, việc làm.

- Chính sách về khởi nghiệp.

- Chính sách về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

- Chính sách về văn hóa, thể dục, thể thao.

- Chính sách về bảo vệ Tổ quốc.

Nội dung chính sách của Nhà nước đối với thanh niên Việt Nam được quy định thế nào?

Theo quy định tại Điều 16 Luật Thanh niên 2020 thì chính sách của Nhà nước đối với thanh niên Việt Nam về học tập và nghiên cứu khoa học gồm những nội dung sau:

- Bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận giáo dục và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Ban hành và bảo đảm thực hiện các chương trình giáo dục đạo đức, lý tưởng, truyền thống dân tộc, lối sống văn hóa, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên.

- Có chính sách tín dụng, học bổng, miễn, giảm học phí cho thanh niên theo quy định của pháp luật.

- Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; khả năng sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

- Ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của thanh niên; tham gia đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng cần thiết khác cho thanh niên.

Nội dung chính sách của Nhà nước đối với thanh niên Việt Nam về lao động, việc làm được quy định tại Điều 17 Luật Thanh niên 2020 gồm:

- Tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động cho thanh niên; giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cho thanh niên; bảo đảm thanh niên không bị cưỡng bức, bóc lột sức lao động.

- Tạo điều kiện để thanh niên có việc làm; tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo phù hợp với từng vùng, miền, gắn với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

- Tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn tín dụng hợp pháp khác để tự tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo Điều 18 Luật Thanh niên 2020 thì chính sách của Nhà nước đối với thanh niên Việt Nam về khởi nghiệp gồm những nội dung sau:

- Giáo dục, đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên.

- Cung cấp thông tin về thị trường; hỗ trợ pháp lý, khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; ưu đãi vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

- Khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng khoa học và công nghệ.

- Ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; khuyến khích thành lập quỹ khởi nghiệp cho thanh niên theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 19 Luật Thanh niên 2020 thì chính sách của Nhà nước đối với thanh niên Việt Nam về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe gồm những nội dung:

- Tư vấn, hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho thanh niên; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh xã hội khác và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần của thanh niên.

- Bảo đảm cho thanh niên được cung cấp thông tin, tiếp cận dịch vụ thân thiện về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho thanh niên.

Nội dung chính sách của Nhà nước đối với thanh niên Việt Nam về văn hóa, thể dục, thể thao quy định tại Điều 20 Luật Thanh niên 2020 gồm:

- Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên tham gia hoạt động và sáng tạo trong văn hóa, thể dục, thể thao.

- Tạo điều kiện cho thanh niên tích cực tham gia giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức và bảo vệ sự an toàn của thanh niên trên không gian mạng.

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao cho thanh niên.

Theo Điều 21 Luật Thanh niên 2020 thì chính sách của Nhà nước đối với thanh niên Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc gồm những nội dung sau:

- Bảo đảm cho thanh niên được giáo dục quốc phòng và an ninh, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Bảo đảm cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Dân quân tự vệ; tham gia quân nhân dự bị và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và các chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.064