Người lao động bị tạm giữ, tạm giam có được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động không? Trong thời gian tạm hoãn có được hưởng lương như đã giao kết?

(có 2 đánh giá)

Cho tôi hỏi về các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nếu người lao động bị tạm giữ, tạm giam thì có được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động không? Nếu được thì trong thời gian tạm hoãn có được hưởng lương đã giao kết trong hợp đồng không? (Hoàng My - Quảng Nam)

Người lao động bị tạm giữ, tạm giam thì có được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 quy định về Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này;

đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

g) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

...”

Theo đó, người lao động thuộc một trong các trường hợp sau thì được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động:

- Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

- Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

- Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Lao động nữ mang thai;

- Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;

- Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Như vậy, người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự thì được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Người lao động bị tạm giữ, tạm giam được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động? (Hình từ internet)

Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động bị tạm giữ, tạm giam có được hưởng lương đã giao kết trong hợp đồng không?

Tại khoản 2 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

...

2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.”

Theo quy định trên, trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động bị tạm giữ, tạm giam không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có bắt buộc nhận người lao động trở lại làm việc không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:

Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.”

Như vậy, nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Nếu hợp đồng lao động hết thời hạn thì không bắt buộc người sử dụng lao động nhận người lao động trở lại làm việc nếu như trước đó hai bên không có thể thuận gì khác.

(có 2 đánh giá)
Mai Hoàng Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.137