Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc Bộ Tư pháp hay là Bộ Giáo dục và đào tạo?

Em ơi cho anh hỏi: Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp hay là Bộ Giáo dục và đào tạo? Trường Đại học Luật Hà Nội có những đơn vị trực thuộc nào? Đây là câu hỏi của anh X.N đến từ Tp.Hà Nội.

Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc Bộ Tư pháp hay là Bộ Giáo dục và đào tạo?

Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc Bộ Tư pháp hay là Bộ Giáo dục và đào tạo, thì căn cứ vào Điều 1 Quyết định 868/QĐ-BTP năm 2015 như sau:

Vị trí và chức năng

Trường Đại học Luật Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Trường”) là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ luật học và các ngành khác có liên quan phù hợp với mục tiêu và phương hướng phát triển của Trường; nghiên cứu khoa học pháp lý; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật.

Trường chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trường có tên giao dịch quốc tế là Hanoi Law University (viết tắt là HLU).”

Theo đó, trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp.

Trường chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc Bộ Tư pháp hay là Bộ Giáo dục và đào tạo?

Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc Bộ Tư pháp hay là Bộ Giáo dục và đào tạo? (Hình từ Internet)

Trường Đại học Luật Hà Nội có trách nhiệm và quyền hạn tổ chức các hoạt động đào tạo gồm những hoạt động nào?

Trường Đại học Luật Hà Nội có trách nhiệm và quyền hạn tổ chức các hoạt động đào tạo gồm những hoạt động được quy định tại khoản 4 Điều 2 Quyết định 868/QĐ-BTP năm 2015 như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn

...

4. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bao gồm:

a) Xác định và mở các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

b) Phát triển chương trình đào tạo theo hướng đa dạng hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa; xây dựng và thực hiện các kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn với quy mô, hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;

c) Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá kết quả đào tạo, công nhận và cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các văn bằng, chứng chỉ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

d) Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội và các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao (không bao gồm đào tạo, liên kết đào tạo trung cấp luật).”

Theo đó, trường Đại học Luật Hà Nội có trách nhiệm và quyền hạn tổ chức các hoạt động đào tạo gồm những hoạt động gồm:

- Xác định và mở các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

- Phát triển chương trình đào tạo theo hướng đa dạng hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa; xây dựng và thực hiện các kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn với quy mô, hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;

- Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá kết quả đào tạo, công nhận và cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các văn bằng, chứng chỉ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội và các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao (không bao gồm đào tạo, liên kết đào tạo trung cấp luật).

Trường Đại học Luật Hà Nội có những đơn vị trực thuộc nào?

Trường Đại học Luật Hà Nội có những đơn vị trực thuộc được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Quyết định 868/QĐ-BTP năm 2015 như sau:

- Khoa Lý luận chính trị;

- Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước;

- Khoa Pháp luật hình sự;

- Khoa Pháp luật dân sự;

- Khoa Pháp luật kinh tế;

- Khoa Pháp luật quốc tế;

- Khoa Pháp luật thương mại quốc tế;

- Khoa Đào tạo sau đại học;

- Khoa Đào tạo tại chức;

- Bộ môn Ngoại ngữ;

- Bộ môn Giáo dục thể chất;

- Viện Luật so sánh;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Công tác sinh viên;

- Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Quản trị;

- Phòng Hợp tác quốc tế;

- Phòng Thanh tra đào tạo;

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Trung tâm Thông tin thư viện;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Trung tâm Tư vấn pháp luật;

- Trạm Y tế.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị nêu trên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trực thuộc Trường do Hiệu trưởng quy định.

Nguyễn Nhật Vy
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.097