Trường Đại học Luật Hà Nội được tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không?

(có 1 đánh giá)

Tôi có một câu hỏi liên quan đến Trường Đại học Luật Hà Nội như sau: Trường Đại học Luật Hà Nội được tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.N.T ở Đồng Nai.

Trường Đại học Luật Hà Nội trực thuộc Bộ nào?

Việc Trường Đại học Luật Hà Nội trực thuộc Bộ nào, theo quy định tại Điều 1 Quyết định 868/QĐ-BTP năm 2015 như sau:

Vị trí và chức năng

Trường Đại học Luật Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Trường”) là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ luật học và các ngành khác có liên quan phù hợp với mục tiêu và phương hướng phát triển của Trường; nghiên cứu khoa học pháp lý; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật.

Trường chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trường có tên giao dịch quốc tế là Hanoi Law University (viết tắt là HLU).”

Theo quy định trên, Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp.

Trường Đại học Luật Hà Nội được tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không?

Trường Đại học Luật Hà Nội được tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không? (Hình từ Internet)

Trường Đại học Luật Hà Nội được tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không?

Việc Trường Đại học Luật Hà Nội được tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không, theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Quyết định 868/QĐ-BTP năm 2015 như sau:

Nhiệm vụ và quyền hạn

Trường có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học; tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển Ngành Tư pháp.

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch về tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

...

11. Tham gia xây dựng, góp ý và tham gia thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

12. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp.

13. Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp.

14. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp.

15. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Trường theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan và theo quy định của pháp luật.

17. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường sư phạm trong Trường.

18. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp; thực hiện công tác thanh tra đào tạo theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.”

Theo đó, Trường Đại học Luật Hà Nội được gia xây dựng, góp ý và tham gia thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ai là người đại diện cho Trường Đại học Luật Hà Nội trước pháp luật?

Người đại diện cho Trường Đại học Luật Hà Nội trước pháp luật được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định 868/QĐ-BTP năm 2015 như sau:

Cơ cấu tổ chức, biên chế và số lượng người làm việc

1. Cơ cấu tổ chức:

...

b) Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng là người đại diện cho Trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trường trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trường.

Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trường; được Hiệu trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công. Số lượng Phó Hiệu trưởng của Trường theo quy định pháp luật.

...”

Như vậy, Hiệu trưởng là người đại diện cho Trường Đại học Luật Hà Nội trước pháp luật.

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trường trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trường.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.048 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Hà Nội hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Hà Nội
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Hà Nội hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Hà Nội