Chức năng của Trường Đại học Luật Hà Nội là gì? Người đại diện cho Trường trước pháp luật là ai?

(có 2 đánh giá)

Tôi có một câu hỏi như sau: Chức năng của Trường Đại học Luật Hà Nội là gì? Người đại diện cho Trường trước pháp luật là ai? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chức năng của Trường Đại học Luật Hà Nội là gì?

Trường Đại học Luật Hà Nội có những chức năng được quy định tại Điều 1 Quyết định 868/QĐ-BTP năm 2015 như sau:

Vị trí và chức năng

Trường Đại học Luật Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Trường”) là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ luật học và các ngành khác có liên quan phù hợp với mục tiêu và phương hướng phát triển của Trường; nghiên cứu khoa học pháp lý; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật.

Trường chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trường có tên giao dịch quốc tế là Hanoi Law University (viết tắt là HLU).”

Theo quy định trên, Trường Đại học Luật Hà Nội là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp.

Trường Đại học Luật Hà Nội có những chức năng sau:

- Đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ luật học và các ngành khác có liên quan phù hợp với mục tiêu và phương hướng phát triển của Trường.

- Nghiên cứu khoa học pháp lý.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật.

Chức năng của Trường Đại học Luật Hà Nội là gì? Người đại diện cho Trường trước pháp luật là ai?

Chức năng của Trường Đại học Luật Hà Nội là gì? Người đại diện cho Trường trước pháp luật là ai? (Hình từ Internet)

Trong tổ chức các hoạt động đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội có những nhiệm vụ gì?

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Quyết định 868/QĐ-BTP năm 2015, trong tổ chức các hoạt động đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

(1) Xác định và mở các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

(2) Phát triển chương trình đào tạo theo hướng đa dạng hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa; xây dựng và thực hiện các kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn với quy mô, hình thức và phương pháp đào tạo hợp lý nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

(3) Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá kết quả đào tạo, công nhận và cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các văn bằng, chứng chỉ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

(4) Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội và các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao (không bao gồm đào tạo, liên kết đào tạo trung cấp luật).

Người đại diện cho Trường Đại học Luật Hà Nội trước pháp luật là ai?

Quy định về người đại diện cho Trường Đại học Luật Hà Nội trước pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định 868/QĐ-BTP năm 2015 như sau:

Cơ cấu tổ chức, biên chế và số lượng người làm việc

1. Cơ cấu tổ chức:

...

b) Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng là người đại diện cho Trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trường trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trường.

Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trường; được Hiệu trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công. Số lượng Phó Hiệu trưởng của Trường theo quy định pháp luật.

...”

Theo đó, Hiệu trưởng là người đại diện cho Trường Đại học Luật Hà Nội trước pháp luật.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trường trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trường.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội có bao nhiêu thành viên?

Số lượng thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định 868/QĐ-BTP năm 2015 như sau:

Cơ cấu tổ chức, biên chế và số lượng người làm việc

1. Cơ cấu tổ chức:

...

c) Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có Chủ tịch, thư ký và các thành viên; có số lượng thành viên là số lẻ từ 11 đến 25 thành viên, bao gồm: Hiệu trưởng, một số phó hiệu trưởng; trưởng của một số khoa, viện, phòng chức năng trong Trường; đại diện giảng viên, nghiên cứu viên của nhà trường có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc trình độ tiến sĩ; một số đại diện các nhà khoa học có liên quan hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường, không phải giảng viên cơ hữu hoặc cán bộ quản lý cơ hữu của Trường (nếu cần thiết).

Hội đồng Khoa học và Đào tạo được tổ chức và hoạt động theo quy định Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành.

...”

Như vậy, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Luật Hà Nội có từ 11 đến 25 thành viên (số lẻ).

(có 2 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.048 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Hà Nội hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Hà Nội
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Hà Nội hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Hà Nội