Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nào? Hiệu trưởng trường có trách nhiệm gì?

(có 2 đánh giá)

Cho anh hỏi: Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nào? Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội có trách nhiệm gì? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của anh X.G đến từ Phú Yên.

Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nào?

Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nào, thì theo Điều 1 Quyết định 868/QĐ-BTP năm 2015 có quy định như sau:

Vị trí và chức năng

Trường Đại học Luật Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Trường”) là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ luật học và các ngành khác có liên quan phù hợp với mục tiêu và phương hướng phát triển của Trường; nghiên cứu khoa học pháp lý; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật.

Trường chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trường có tên giao dịch quốc tế là Hanoi Law University (viết tắt là HLU).”

Theo đó, trường Đại học Luật Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Trường”) là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ luật học và các ngành khác có liên quan phù hợp với mục tiêu và phương hướng phát triển của Trường; nghiên cứu khoa học pháp lý; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật.

Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nào? Hiệu trưởng trường có trách nhiệm gì?

Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nào? Hiệu trưởng trường có trách nhiệm gì? (Hình từ Internet)

Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội có trách nhiệm gì?

Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội có trách nhiệm được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định 868/QĐ-BTP năm 2015 có quy định như sau:

Cơ cấu tổ chức, biên chế và số lượng người làm việc

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Hội đồng Trường

Hội đồng Trường được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng là người đại diện cho Trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trường trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trường.

Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Trường; được Hiệu trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công. Số lượng Phó Hiệu trưởng của Trường theo quy định pháp luật.

...”

Theo đó, hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội là người đại diện cho Trường trước pháp luật, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trường trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Trường.

Trường Đại học Luật Hà Nội có Các đơn vị trực thuộc và Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội nào?

Các đơn vị trực thuộc và Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội của Trường Đại học Luật Hà Nội được quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 3 Quyết định 868/QĐ-BTP năm 2015 có quy định như sau:

(1) Các đơn vị trực thuộc Trường:

- Khoa Lý luận chính trị;

- Khoa Pháp luật hành chính - nhà nước;

- Khoa Pháp luật hình sự;

- Khoa Pháp luật dân sự;

- Khoa Pháp luật kinh tế;

- Khoa Pháp luật quốc tế;

- Khoa Pháp luật thương mại quốc tế;

- Khoa Đào tạo sau đại học;

- Khoa Đào tạo tại chức;

- Bộ môn Ngoại ngữ;

- Bộ môn Giáo dục thể chất;

- Viện Luật so sánh;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Công tác sinh viên;

- Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Quản trị;

- Phòng Hợp tác quốc tế;

- Phòng Thanh tra đào tạo;

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Trung tâm Thông tin thư viện;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Trung tâm Tư vấn pháp luật;

- Trạm Y tế.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị tại điểm d khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trực thuộc Trường do Hiệu trưởng quy định.

(2) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức xã hội

- Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Công đoàn Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Chi hội Luật gia Trường Đại học Luật Hà Nội;

- Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đảng bộ, các đoàn thể và các tổ chức xã hội của Trường được thành lập, tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Đảng, điều lệ của các đoàn thể, tổ chức xã hội và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

(có 2 đánh giá)
Nguyễn Nhật Vy
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.078 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Hà Nội hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Hà Nội
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Hà Nội hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Hà Nội