Công chức, viên chức có được làm thêm bên ngoài để tăng thêm thu nhập hay không?

(có 2 đánh giá)

Cho tôi hỏi, công chức, viên chức có được làm thêm bên ngoài để tăng thêm thu nhập hay không? Ngoài ra tôi muốn biết lương dành cho công chức có được điều chỉnh gì trong thời gian tới hay không? (Thanh Chương - Hà Nội)

Công chức nhà nước có được phép làm thêm bên ngoài để tăng thêm thu nhập hay không?

Căn cứ Điều 18 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ như sau:

Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công.

2. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật.

3. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

4. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó tại Điều 19 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước như sau:

Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước

1. Cán bộ, công chức không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức.

2. Cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.

3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục ngành, nghề, công việc, thời hạn mà cán bộ, công chức không được làm và chính sách đối với những người phải áp dụng quy định tại Điều này.

Theo Điều 20 Luật cán bộ, công chức 2008 còn quy định những việc công chức nhà nước không được làm như sau:

Những việc khác cán bộ, công chức không được làm

Ngoài những việc không được làm quy định tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán bộ, công chức còn không được làm những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nay, không có quy định về việc cấm công chức làm thêm công việc bên ngoài. Tuy nhiên, việc thực hiện các công việc khác cũng cần tuân thủ quy định pháp luật và không vi phạm vào những điều công chức không được làm nêu trên.

Một điều mà công chức nhà nước cần lưu ý khi làm thêm bên ngoài là không được phép sử dụng sử dụng thời giờ làm việc của cơ quan đơn vị để làm việc riêng theo khoản 3 Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2016.

Công chức, viên chức có được làm thêm bên ngoài để tăng thêm thu nhập? (Hình từ internet)

Viên chức nhà nước có được phép làm thêm công việc bên ngoài để tăng thu nhập hay không?

Căn cứ Điều 19 Luật Viên chức 2010 quy định về những việc viên chức nhà nước không được làm như sau:

Những việc viên chức không được làm

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công.

2. Sử dụng tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và của nhân dân trái với quy định của pháp luật.

3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội.

5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

6. Những việc khác viên chức không được làm theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, tại Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 có quy định một số điều như sau:

Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

...

2. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:

a) Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc;

b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

c) Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;

d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

đ) Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

e) Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.

...

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

Như vậy, viên chức cũng không bị nghiêm cấm làm thêm các công việc bên ngoài để tăng thêm thu nhập. Các công việc làm thêm phải đảm bảo không vi phạm các quy định pháp luật vừa nêu trên.

Mức lương cơ bản của công chức, viên chức nhà nước có sự thay đổi trong thời gian tới hay không?

Theo Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 đã thông qua quy định về việc thực hiện chính sách tiền lương như sau:

Về thực hiện chính sách tiền lương

1. Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị.

Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng bắt đầu từ ngày 01/07/2023.

Mức lương cơ bản của công chức, viên chức nhà nước được tính theo công thức: Lương cơ bản = lương cơ sở x hệ số lương.

Như vậy, từ ngày 01/07/2023 thì lương cơ bản của công chức viên chức nhà nước sẽ được tăng.

(có 2 đánh giá)
Thành Nhân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.794