Cần điều kiện gì để làm pháp chế trong các cơ quan nhà nước?

(có 1 đánh giá)

Tôi muốn hiểu ngành pháp chế là gì? Muốn được làm công tác pháp chế trong các cơ quan nhà nước thì cần phải đáp ứng các điều kiện ra sao? – Thu Hằng (Nghệ An)

Pháp chế nhà nước là những người có kiến thức và kỹ năng về pháp luật, họ chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, giải quyết các vấn đề pháp lý cho các cơ quan nhà nước. Người làm công tác pháp chế làm việc tại đây cần phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

Cần điều kiện gì để làm pháp chế trong các cơ quan nhà nước?

Cần điều kiện gì để làm pháp chế trong các cơ quan nhà nước? (Hình từ Internet)

1. Ngành pháp chế là được hiểu như thế nào?

Ngành pháp chế là một ngành nghề liên quan đến pháp luật, bao gồm các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giải quyết các vấn đề pháp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Trong đó, ngành pháp chế bao gồm các lĩnh vực chủ yếu như sau:

- Pháp chế doanh nghiệp: Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, giải quyết các vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp, bao gồm các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh, đầu tư, hợp đồng,...

- Pháp chế nhà nước: Chuyên viên pháp chế nhà nước chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, giải quyết các vấn đề pháp lý cho các cơ quan nhà nước, bao gồm các vấn đề liên quan đến xây dựng, ban hành văn bản pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật,...

- Pháp chế quốc tế: Chuyên viên pháp chế quốc tế chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động quốc tế, bao gồm các vấn đề liên quan đến hợp đồng quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế,...

Ngành pháp chế là một ngành có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Để có thể hành nghề trong ngành, cá nhân cần phải có kiến thức và kỹ năng về pháp luật một cách chuyên sâu, nắm rõ vấn đề pháp lý tường tận để có thể đưa ra các tư vấn chính xác, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người được tư vấn hoặc đơn vị đang làm việc của mình.

2. Cần điều kiện gì để làm pháp chế trong các cơ quan nhà nước?

Như đã đề cập ở trên, pháp chế nhà nước là những người có kiến thức và kỹ năng về pháp luật, họ chịu trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ, giải quyết các vấn đề pháp lý cho các cơ quan nhà nước.

Cụ thể, cá nhân có thể làm pháp chế nhà nước tại các cơ quan nhà nước như sau:

- Công chức pháp chế được tuyển dụng, bổ nhiệm vào tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Các bộ, cơ quan ngang bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,...

+ Các cơ quan thuộc Chính phủ: Văn phòng Chính phủ,...

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,...

- Cán bộ pháp chế được điều động, tuyển dụng vào tổ chức pháp chế ở các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân.

- Viên chức pháp chế được tuyển dụng, bổ nhiệm vào tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nhân viên pháp chế được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng lao động vào tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước.

Để trở thành một pháp chế trong các cơ quan nhà nước, thì cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 55/2011/NĐ-CP, cụ thể như sau:

(i) Công chức pháp chế được tuyển dụng, bổ nhiệm vào tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải là công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương, có trình độ cử nhân luật trở lên.

Viên chức pháp chế được tuyển dụng, bổ nhiệm vào tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập là viên chức có chức danh nghề nghiệp, có trình độ cử nhân luật trở lên.

(ii) Người đứng đầu tổ chức pháp chế phải có trình độ cử nhân luật trở lên và có ít nhất năm năm trực tiếp làm công tác pháp luật.

(iii) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào tiêu chuẩn của công chức, viên chức pháp chế quy định tại (i), (ii), hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn đối với cán bộ pháp chế trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

3. Làm pháp chế nhà trong các cơ quan nhà nước được hưởng chế độ gì?

Với việc yêu cầu các tiêu chuẩn như vậy thì người làm công tác pháp chế trong các cơ quan nhà nước có thể hưởng chế độ như sau:

- Được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề. Khi đó, họ sẽ được hưởng các khoản phụ cấp đặc biệt dựa trên nghề nghiệp và chức vụ của họ trong lĩnh vực pháp chế.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm công tác pháp chế.

- Doanh nghiệp nhà nước có thể vận dụng tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế theo quy định để lựa chọn, bố trí, sử dụng và quyết định chế độ đối với nhân viên pháp chế làm việc tại doanh nghiệp của mình

(có 1 đánh giá)
Trần Thanh Rin
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.054