Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước có được nâng lương như công chức?

(có 1 đánh giá)

Tôi vừa ký hợp đồng lao động làm việc trong cơ quan nhà nước, tôi có được nâng lương thường xuyên, trước thời hạn như công chức không? – Mỹ An (TPHCM)

Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước có được nâng lương như công chức?

Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước có được nâng lương như công chức? (Hình từ Internet)

Quy định pháp luật về người làm việc theo hợp đồng trong cơ quan nhà nước

Trước khi trả lời cho câu hỏi người làm việc theo hợp đồng trong cơ quan nhà nước có được nâng lương như công chức, hãy cũng lướt qua các quy định pháp luật về người làm việc theo hợp đồng trong cơ quan nhà nước.

Trong cơ quan nhà nước có thể không chỉ có cán bộ, công chức, mà còn có thể có những người làm việc theo hợp đồng lao động. Cơ quan nhà nước ký hợp đồng lao động với người làm các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính theo các quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Theo đó, tại Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định các công việc thực hiện hợp đồng gồm:

- Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:

+ Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

+ Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gồm:

+ Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;

+ Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;

+ Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.

- Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyền và nghĩa vụ của người làm việc theo hợp đồng trong cơ quan nhà nước

Theo Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định quyền lợi và nghĩa vụ của nguwoif lao động người làm việc theo hợp đồng trong cơ quan nhà nước như sau:

- Quyền lợi của người lao động

+ Người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CPđược hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức;

+ Người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CPkhông được tính trong biên chế được cấp có thẩm quyền giao, được áp dụng chế độ, chính sách theo quy định tại Mục II Chương II Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật về chế độ, chính sách đối với công chức; khi thôi đảm nhiệm các công việc quy định tại khoản 2 Điều 4 thì không tiếp tục được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm này và chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động để làm công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này nếu người lao động có nhu cầu. Việc tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và các nội dung khác liên quan đến công tác cán bộ thực hiện theo quy định của người đứng đầu cơ quan quản lý;

+ Người lao động làm các công việc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Nghĩa vụ của người lao động

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao;

+ Tuân thủ nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền quản lý.

Người làm việc theo hợp đồng trong cơ quan nhà nước có được nâng lương như công chức?

Như đã đề cập ở mục 2, người lao động có quyền hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức:

+ Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động

+ Áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức.

Đồng thời khoản 4 Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CPquy định nghĩa vụ của cơ quan hành chính là phải:

+Thực hiện ký kết hợp đồng trong tổng số hợp đồng được cấp có thẩm quyền quyết định;

+ Chi trả lương, thực hiện chế độ, chính sách khác cho người lao động theo thỏa thuận hoặc chi trả theo hợp đồng dịch vụ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, trường hợp tiền lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan,thì người lao động được áp dụng chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương như công chức.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Mai Xuân Hà
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.357