Tải về Mẫu phụ lục hợp đồng lao động về việc cam kết bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất?

(có 1 đánh giá)

Phụ lục hợp đồng lao động về việc cam kết bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất gồm những nội dung chính gì? Tải Mẫu phụ lục hợp đồng lao động về việc cam kết bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất ở đâu? Câu hỏi của anh H (Gia Lai).

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh cam kết bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất thì hai bên có thể ký phụ lục hay phải ký hợp đồng mới?

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được quy định tại Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Như vậy, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu phát sinh cam kết bảo bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất thì các bên có thể thỏa thuận bằng phụ lục hợp đồng mà không yêu cầu phải ký hợp đồng lao động mới.

Phụ lục hợp đồng lao động về việc cam kết bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất có giá trị pháp lý như hợp đồng không?

Phụ lục hợp đồng lao động được quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Theo quy định này thì phụ lục hợp đồng lao động nói chung và phụ lục hợp đồng lao động về việc cam kết bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất có giá trị pháp lý như hợp đồng.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Lưu ý: Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Phụ lục hợp đồng lao động về việc cam kết bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất gồm những nội dung chính gì?

Tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nội dung hợp đồng lao động như sau:

Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.

...

Theo quy định này, trường hợp người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.

Như vậy, về cơ bản thì phụ lục hợp đồng lao động về việc cam kết bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất sẽ bao gồm những nội dung cơ bản sau:

- Nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh;

- Nội dung, thời hạn, phạm vi chịu trách nhiệm vật chất;

- Quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm quy định về bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất.

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động về việc cam kết bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất là mẫu nào?

Hiện nay Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn không có quy định cụ thể về mẫu phụ lục hợp đồng lao động về việc cam kết bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất.

Dưới đây là mẫu phụ lục hợp đồng lao động về việc cam kết bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất (chỉ mang tính chất tham khảo):

https://lh7-us.googleusercontent.com/EnzY7DjkOMwmsBzgYOghtCVADl1q7i1oboiKz3H0pcHW1dT0LThPD414HgcHlUFUnonzl8XNdSFBliM3doUn_gzadzPhJUYsQc77_1wszBX1KDSTTt7VZGXGCq0vLJL3c6w9lmUzyE4-eDuM4qS5qsI

Tải về Mẫu phụ lục hợp đồng lao động về việc cam kết bảo mật thông tin và trách nhiệm vật chất

Tải về

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.147