Không ký hợp đồng lao động có phải đóng thuế TNCN không? Nếu đóng thì tính như thế nào?

(có 1 đánh giá)

Trường hợp không ký hợp đồng lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Nếu không ký mà đóng thuế thì tính như thế nào ạ? Công thức gì? Câu hỏi đến từ anh Giang ở Long An

Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định như sau:

(1) Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại mục 3 phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại mục 3 phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

(2) Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

- Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

- Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

(3) Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại (2) mục này.

Không ký hợp đồng lao động có phải đóng thuế TNCN không? Nếu đóng thì tính như thế nào?

Không ký hợp đồng lao động có phải đóng thuế TNCN không? Nếu đóng thì tính như thế nào? (Hình từ Internet)

Không ký hợp đồng lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định về việc khấu trừ thuế với các trường hợp khác như sau:

Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

...

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Theo đó, những cá nhân không ký hợp đồng lao động nếu có tổng mức thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải đóng thuế TNCN với mức thuế suất là 10%.

Tuy nhiên, cũng ngoại trừ trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi cá nhân, tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, trước khi thực hiện khai cam kết nêu trên cá nhân còn phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm thực hiện cam kết. Mẫu cam kết này được đính kèm tại Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Không ký hợp đồng lao động, tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Như đã nêu trên những cá nhân dù không ký hợp đồng lao động nhưng có thu nhập từ 02 triệu đồng/ lần trở lên thì các cá nhân, tổ chức trả thu nhập phải trích 10% tiền lương của người lao động để đóng thuế TNCN theo công thức như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Các cá nhân thuộc trường hợp này có thể áp dụng công thức nêu trên để tính thuế TNCN của bản thân hoặc có thể sử dụng tiện ích Tính thuế thu nhập cá nhân Online do Thư Viện Pháp Luật cung cấp.

Để tổng kết lại, các cá nhân dù không ký kết hợp đồng lao động vẫn phải đóng thực hiện đóng thuế theo quy định của pháp luật. Nguồn thu thuế TNCN góp phần bổ sung vào ngân sách Nhà nước để chi cho các hoạt động chung của xã hội và giúp tái phân phối thu nhập, điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.090